Geloofsgemeenschap Raalte


Inhoudsopgave

Contact

Het locatie secretariaat wordt bemand door Jolande Profijt.
Het secretariaat is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 – 11.30 uur.
U kunt er onder andere terecht voor misintenties.
Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0572351366, emailadres kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl.

Organisatie

Informatie over de gebieden van de coördinatoren parochie breed vindt u via deze link.
Hieronder de coördinatoren pastoraat, financiën/administratie en gebouwen, inclusief de ondersteunende leden, van de geloofsgemeenschap Raalte en hun aandachtgebieden.

De coördinatiegroep bestaat uit:

Roland de Groot (voorzitter),
Mariëlle van der Vegt (coördinator pastoraat)
John Vaessen (pastoraat)
Ben Duteweerd (coördinator gebouwen /inventarissen)

Pastoraat

Mariëlle van der Vegt, Lijster 35, 8103 AE Raalte, 06-50550350 m.vandervegt@mijnplein.nl
John Vaessen, Herinckhave 41, 8103 HA Raalte, johnvaessen@hetnet.nl

Ondersteunende leden:

Regien Grijpma
Ans Bömer
Ruben Hulzebosch
Gerard Bijvank

Riet Hogeman

Marquirette Smith

Pastoraat

De taken van de coördinator Pastoraat hebben betrekking op de gebieden Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. De coördinator onderhoudt ook het contact met de basisscholen en is aanspreekpunt voor oecumene en alle overige pastorale aangelegenheden. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

Catechese

De werkgroep pastoraat wil bereiken dat er een goed overleg is met de leden van de verschillende werkgroepen binnen het gebied Catechese. Dat zijn met name de werkgroepen die betrekking hebben op de sacramenten. Zij zullen op eigen initiatief en/of op verzoek bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.

Onder Catechese vallen de volgende werkgroepen:

Doopvieringen
Eerste Heilige Communie
Huwelijk
Vormsel
De voorbereidingen voor doop, Eerste Heilige Communie, Huwelijk en Vormsel vinden in parochieel verband plaats.

Diaconie

Onder Diaconie vallen de volgende werkgroepen:

Jarigen (85  jaar en ouder)
Ziekenbezoek.
Lourdeswerkgroep (parochiebreed)
Kevelaerwerkgroep (parochiebreed)
Seniorenpastoraat Broekland/Raalte.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis.

Gemeenschapsopbouw

De geloofsgemeenschap Raalte wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn. Heel belangrijk is een goede communicatie met vrijwilligers en de leden van onze geloofsgemeenschap. In het parochieblad van de parochie Heilig Kruis, ‘Korenschoof” maar ook op de website www.parochieheiligkruis.nl. kunt u veel informatie vinden.

Liturgie

Het woord ‘liturgie’ komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Het is belangrijk om de verschillende liturgische vieringen die in de Heilige Kruisverheffing worden gehouden zodanig vorm te geven dat alle gelovigen zich aangesproken voelen. Naast eucharistievieringen vinden er bijvoorbeeld ook mediatieve vieringen van woord en gebed plaats.

Het is belangrijk om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

Onder Liturgie vallen de volgende werkgroepen:

Acolieten/misdienaars
Avondwake
Bloemengroep
Collectanten
Gebedsdiensten
Koren
Gezinsvieringen
Kindje wiegen
Kosters
Lectoren
Raad van Kerken
Welkom nieuwe parochianen

Financiën/adminstratie

vacant

De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).

Onder de coördinator financiën/administratie vallen de volgende werkgroepen:

Kerkbalans
Secretariaat

Gebouwen en inventarissen

Ben Duteweerd Tolhuisweg 1 8101 NV Raalte 06-23456213 duteweerdben@gmail.com

Ondersteunende leden:

Gait Nijboer
Hein Jansen Holleboom
Marien Overmars

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meerjarenonderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen en Inventarissen (PWG).

Onder de coördinator gebouwen en inventarissen vallen de volgende werkgroepen:

Beheer en onderhoud kerk/pastorie/parochiecentrum
Bloemengroep/versiering kerkgebouw
Facilitaire zaken (koffie en catering)
Kerktelefoon
Tuinonderhoud en schoonmaak