Coördinatoren

Het bestuur van onze parochie Heilig Kruis heeft in alle geloofsgemeenschappen coördinatoren als aanspreekpunten voor 3 gebieden, te weten:

  • Pastoraat
  • Financiën/administratie
  • Gebouwen.

De coördinatoren hebben zitting in de parochie brede werkgroep op hun gebied: de parochiële werkgroep pastoraat, de parochiële werkgroep voor financiën/administratie en de parochiële werkgroep gebouwen waarin ook leden van het pastoraal team (voor pastoraat) en het bestuur (financiën/administratie en gebouwen) zitting hebben. De drie coördinatoren kunnen worden ondersteund door meerdere personen waarmee zij samen het locatieoverleg vormen. Het locatieoverleg wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

Overzicht van coördinatoren per geloofsgemeenschap

Pastoraat

De taken van de coördinator Pastoraat hebben betrekking op de gebieden Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. De coördinator onderhoudt het contact met de basisscholen en is aanspreekpunt voor oecumene en alle overige pastorale aangelegenheden. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

Hieronder de aandachtgebieden van het van de werkgroep pastoraat.

Catechese

Catechese betekent aandacht schenken aan de openbaring van Jezus van Nazareth om te komen tot een eigen gelovige levensbeschouwing met de bijbel als bron en de eigentijdse levensverhalen als middel. Daarbij hebben kinderen en jongeren speciale aandacht maar andere leeftijdscategorieën worden niet vergeten. Pastoraat streeft ernaar dat de catechese levendig, levensnabij en begrijpbaar is, maar ook warmte en een gevoel van intimiteit biedt. Catechese dient laagdrempelig te zijn, vriendelijk en in een goede sfeer gebracht. Het geeft verbondenheid, saamhorigheid en is gastvrij en uitnodigend.

Diaconie

Diaconie is signaleren, aandacht schenken en zorg geven. Daarvoor komen vanuit onze geloofsgemeenschap de volgende groeperingen in aanmerking komen: jongeren, zieken, ouderen, mensen die lief en leed overkomt, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen in ontwikkelingslanden, maar ook soms specifieke bevolkingsgroepen die in moeilijke omstandigheden verkeren, zoals bijvoorbeeld mensen uit de agrarische sector.  Maatschappelijke organisaties van de overheid hebben sociale taken van de kerk uit het verleden overgenomen zoals de zorg voor zieken, onderwijs, werklozen, gehandicapten enz. Als geloofsgemeenschappen kunnen een aanvullende taak hebben.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhoudt men contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis.

Gemeenschapsopbouw

Het doel van de Gemeenschapsopbouw is het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buitenkerkelijke gelovigen.

Liturgie

Het woord ‘liturgie’ komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Het is belangrijk om de verschillende liturgische vieringen zodanig vorm te geven dat alle gelovigen zich aangesproken voelen. Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie dan de eucharistie meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken.

Verschillende vormen van vieringen:

Eucharistieviering: Met de eucharistie worden Christus’ lijden en verrijzenis gevierd. Het is het teken van het nieuwe verbond, van eenheid in Christus en binnen de Katholieke Kerk van eenheid met de hiërarchie: paus, bisschoppen, priesters en diakens. Niet alleen belangrijk is dat de tekenen van brood en wijn, lichaam en bloed van Christus worden: ook de deelnemers worden veranderd. Door de eucharistie worden de deelnemende gelovigen verenigd met de Heer en worden zo tot volk van God. Het gaat dus om vereniging met de Heer, om later, in het gewone leven, de Heer uit te dragen. Men ontvangt dus het Lichaam van Christus, de hostie, om zijn lichaam, de kerk, te worden.
Gebedsviering: Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen deze viering een aansprekend karakter geven.
Woord/communieviering: Deze viering wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen en door het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.
Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld in samenwerking met de Raad van Kerken.
In al de genoemde vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol.

Financien/administratie

De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).

Gebouwen

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meerjarenonderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen en Inventarissen (PWG).