Geloofsgemeenschap Broekland

Inhoudsopgave

Informatie over de gebieden van de coördinatoren parochie breed vindt u via deze link.

CONTACT

Het locatiesecretariaat wordt bemand door Gerda van den Enk en Tonny Kloosterman.
Het secretariaat is geopend op de 1e maandag van de maand van 10.00 – 11.00 uur.
U kunt er onder andere terecht voor misintenties.
Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0570-531566 /0628934534, emailadres marcellinus@parochieheiligkruis.nl.

 

ORGANISATIE

In onze locatie hebben wij ervoor gekozen aan iedere coördinator een back-up te koppelen – deze 6 personen vormen het Kernteam en zij vergaderen 1x per maand.
Het locatieoverleg in onze geloofsgemeenschap bestaat uit het Kernteam en 2 ondersteunende leden en komt 1x/3 maanden bij elkaar.
Corry Hondshorst is gekozen tot voorzitter van Kernteam en Locatieoverleg.

Locatieoverleg

Coördinator Pastoraat                                                 Corry Hondshorst           back-up Angela Hoppen
Coördinator Financiën/Administratie                     Christien Koopman         back-up Cora Noorloos
Coördinator Gebouwen en inventarissen                Leo Kerkvliet                    back-up Wim de Haan
Ondersteunend lid                                                        Frans Duteweert
Ondersteunend lid                                                        Cora Noorloos

Pastoraat

De taken van de coördinator Pastoraat hebben betrekking op de gebieden Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. De coördinator onderhoudt het contact met de basisschool en is aanspreekpunt voor oecumene en alle overige pastorale aangelegenheden. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

Catechese

Corry en Angela willen bereiken dat er een goed overleg is tussen henzelf en de leden van de werkgroepen binnen het gebied Catechese. Dat zijn met name de werkgroepen die betrekking hebben op de sacramenten. Zij zullen op eigen initiatief en/of op verzoek bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.

Onder Catechese vallen de volgende werkgroepen:
Doopvieringen
Eerste Heilige Communie
Huwelijk
Vormsel
De voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen vinden in parochieel verband plaats.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis.

Diaconie

Onder Diaconie vallen de volgende werkgroepen:

Jarigen (85 jaar en ouder)
Ziekenbezoek.
Parochie breed zijn er nog de werkgroepen die de bedevaarten naar de diverse bedevaartsoorden (zoals Lourdes en Kevelaer) regelen en is er nog het Seniorenpastoraat Broekland/Raalte.

Gemeenschapsopbouw

De locatie Heilige Marcellinus wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

Heel belangrijk is een goede communicatie met vrijwilligers en de leden van onze geloofsgemeenschap. Helaas is er nog geen gezamenlijk parochieblad van de parochie Heilig Kruis maar u kunt veel informatie vinden op de website parochieheiligkruis.nl.

En in het Broeklands Informatieblad, de BIB, staat de meest relevante informatie van onze parochie en van onze eigen locatie.

Liturgie

Het woord ‘liturgie’ komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Het is belangrijk om de verschillende liturgische vieringen die in de Heilige Marcellinuskerk worden gehouden te continueren en zodanig vorm te geven dat alle gelovigen zich aangesproken voelen. Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie dan de eucharistie meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken.

Het is belangrijk om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

Onder Liturgie vallen de volgende werkgroepen:

Acolieten

Ontmoetingsviering
Bloemengroep
Diversen
Gebedsdiensten
Kerkversiering
Kindje wiegen
Kosters
Lectoren
Misdienaars
Raad van Kerken
Welkom nieuwe parochianen

Financiën/administratie

De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).

Onder Financiën/Administratie vallen de volgende werkgroepen:

Collectanten
Kerkbalans
Secretariaat

Gebouwen en inventarissen

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meer-jaren onderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen en Inventarissen (PWG).

Onder hem/haar vallen de volgende werkgroepen:

Grafdelver
Kerkhofgroep
Kerkschoonmaak
Kerktelefoon
Kerkversiering
Technische Commissie