Diaconie activiteiten

Menu diaconie activiteiten


Diaconie definitie

Wat is diaconie? Onder diaconie verstaan we het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.[1] Kernwoorden hierin zijn ‘voorkómen, verminderen of mee uithouden van nood’ van mensen en het ‘scheppen van rechtvaardige verhoudingen’. Veel mensen hebben op de een of andere manier te lijden, in financiële zin of door een verlies. We kunnen denken aan het verlies van een partner of een andere dierbare, maar ook van een baan, een eigen bedrijf, enzovoorts. Ik denk ook aan mensen die te lijden hebben door ziekte, naar lichaam of geest, geweld, oneerlijke behandeling, en ga zo maar door.

Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker met aandachtsveld diaconie

[1] Crijns, Hogema, Hoekstra, Miedema, Noordegraaf, Robbers-van Berkel, Van Well, Wissink (red.) en Arts-Honselaar (eindred.), Diaconaal doen doordacht. Handboek diaconiewetenschap. 2018, Uitgeverij Kok Utrecht i.s.m. Stichting DISK

Ontmoetingsvieringen

In een aantal van de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Kruis, buiten de parochiekerk van de Kruisverheffing in Raalte, worden eens per maand ontmoetingsvieringen gehouden. Deze ontmoetingsvieringen bestaan uit ontvangst met koffie en thee, een eucharistie- of woord- en communieviering, en ter afsluiting een eenvoudige maaltijd. Dit wordt door het pastoraal team aangeboden om elkaar te kunnen blijven ontmoeten en te weten wat er speelt.

 

Zelfregiecentrum
In het Annahuis is op maandag en woensdag het Zelfregiecentrum Raalte gevestigd. Het is opgezet door Stichting Vriendendiensten samen met GGZ-ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers. Het is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, activiteiten en specifieke herstelactiviteiten. Bijzonder om te ervaren hoe fijn mensen het daar hebben en op verhaal kunnen komen. Af en toe schuift pastoraal werker Lonneke Gunnink – van den Berg aan om te luisteren naar ieders verhaal. Ook daar laat God zich laat kennen als ‘Ik zal er zijn’.
Meer weten? Zie: www.vriendendienstendeventer.nl/zelfregiecentrum-raalte

Rol Wandelclub Mariënheem

Op de tweede woensdag van de maand vindt de wandeltocht van de zogeheten Rol Wandelclub plaats. Mensen die er niet meer zo makkelijk op uit trekken, omdat ze slechter ter been zijn, kunnen er zo toch op uit gaan. Zowel vrijwilligers als mensen die iets beter ter been zijn, maar die er ook niet zo makkelijk op uit trekken, duwen deze rolstoelen. Zo kun je maandelijks, bij goed weer, een lange stoet (circa twintig mensen) zien trekken door Mariënheem en het buitengebied. Het is goed elkaars verhaal, wel en wee te horen en te delen, zo de eenzaamheid te doorbreken en op geheel eigen wijze Gods Naam ‘Ik zal er zijn’

Aandacht voor de mens ver weg

Ook mensen ver weg hebben het niet altijd breed. Vroeger hadden we de MOV-werkgroepen. Wat we daar in deze tijd nog van merken is meestal verbonden aan het collecterooster.

Op 18 juni is er in Heeten een Filipijnse viering geweest. Klik hier voor een verslag.

We kennen de Advents- en Vastenactie,

Week Nederlandse Missionaris,

MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie),

de Vredesweek,

Wereldmissiedag van de Kinderen en Missiezondag.

 

Vanuit onze locaties komen we nog altijd twee à drie keer per jaar bij elkaar om de Advents- en Vastenactie voor te bereiden: wat raakt ons, wat doen we wel en wat niet in de vieringen en hoe doen we onze PR. In deze overleggen participeren twee contactpersonen vanuit de parochie H. Lebuinus.

 

WOR / Werkgroep Oogstgave Raalte

Een combinatie van de mens ver weg en de agrarische sector is de WOR, de Werkgroep Oogstgave Raalte. Tijdens het oogstdankfeest Stöppelhaene is niet alleen aandacht voor de boer en de oogst ter plaatse, maar ook voor een goed agrarisch project ver weg, verbonden aan Salland. stoppelhaene.nl/sallands-oogstfeest/oogstgave/

Aandacht voor de agrarische context van onze parochie

De agrarische sector is veel in het nieuws. Er is veel onzekerheid en onrust. Het is de context van onze parochie: in onze dorpen en buitengebied staan we nog altijd dicht bij de boer, die voorziet in ons voedsel. Er is een klankbordgroep KIP, Kerk In Platteland, opgericht. Belangrijk zijn het gesprek, bewustwording en een luisterend oor. Deze komen tot uiting in de boerderijvieringen en boerenpelgrimstochten, die we –  laatstgenoemde samen met Boer-en-mens – organiseren. Met elkaar verantwoord zorg dragen voor Gods schepping is van groot belang. Ook is er rechtstreeks contact met Monique van Schagen, contactpersoon buitengebied in opdracht van de gemeente Raalte.

Parochiële werkgroep:

Meer weten? Ga naar www.boerenmens.nl


Omzien naar elkaar

Reeks lotgenotenbijeenkomsten najaar 2023
In de vorige aflevering van de Korenschoof hebben we u verteld, dat we mensen bij elkaar willen brengen die een dierbare verloren hebben. Inmiddels zijn we een paar stappen verder en hebben we van meerdere mensen begrepen dat zij hieraan deel willen nemen. Daarom organiseren wij in het najaar een reeks van drie ochtenden: donderdag 19 oktober, donderdag 9 november en donderdag 30 november. Omdat uit de opgaven tot nu toe blijkt dat de meeste mensen uit Haarle komen, organiseren we deze drie ochtenden in het kerkzaaltje rechts naast de kerk in Haarle: Kerkweg 1, 7448 AC Haarle
We ontmoeten elkaar gedurende drie ochtenden, delen verhalen met elkaar, delen onze zorgen, verdriet én hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je verhaal met iemand, die je ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar doen we het voor.
De ochtend ziet er als volgt uit:
9.45-10.00 uur inloop met koffie/thee
10.00-11.30 uur gesprek, delen
11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk
12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd
We vragen u zich aan te melden vóór donderdag 12 oktober . Als u deelneemt aan deze drie bijeenkomsten vragen we u om voor de eerste bijeenkomst een foto van uzelf en van de dierbare(n), die overleden is (zijn), mee te nemen. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische bezwaren, neem dan contact op met een van ondergetekenden en we gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En ook als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen.
Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochie H. Kruis, lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl – 038 – 452 7475
Broekland:
Annie en Leo Kerkvliet: fam.kerkvliet@live.nl – 0572-354901
Haarle:
Eef Wiggers: eef.wiggers@ziggo.nl – 0548-595293
Heeten:
Willemien Pleizier: willemienpleizier@ziggo.nl – 06-53752874
Luttenberg:
Bernadet Logtenberg: bamdijkman1958@hotmail.com – 06-27268196 en Dini Veldman: diniveldman4@gmail.com – 06-15652252
Mariënheem:
Jos Alferink: alferinkjos@gmail.com – 06-11431715
Nieuw Heeten/Holten:
Marietta Hegeman: m.j.g.hegeman@gmail.com – 06-42735109
Raalte: Mariëlle van der Vegt: m.vandervegt@mijnplein.nl – 06-50550350 en John Vaessen: johnvaessen@hetnet.nl – 06-57328338

Ontmoetingsgroep mantelzorgers najaar 2023

We krijgen steeds meer te maken met dierbaren, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Daardoor verandert je relatie, want mantelzorger zijn is niet hetzelfde als de vertrouwde gelijkwaardige relatie die je ooit had. Bent u, ben jij mantelzorger van uw/jouw partner en zou je anderen willen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren? Wij organiseren, net als afgelopen voorjaar, een reeks van drie ochtenden:

  • Maandag 9 oktober – deze wordt gehouden in het Langhuus in Wijhe
  • Maandag 30 oktober – deze wordt gehouden in de Bastiaan in Olst
  • Maandag 13 november – deze wordt gehouden in de Hoeksteen in Boskamp.

We ontmoeten elkaar gedurende drie ochtenden, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen, verdriet en hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je verhaal met iemand, die jouw ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar doen we het voor. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

De ochtend ziet er als volgt uit:

9.30-10.00 uur inloop met koffie/thee

10.00-11.30 uur gesprek, delen

11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk

12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd

We vragen u zich aan te melden vóór maandag 2 oktober . En we vragen u voor de eerste keer een foto van uzelf en één van uw partner mee te nemen. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische bezwaren, neem dan contact met één van ondergetekenden op en we gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En ook als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen.

Vanuit PG samenwerkingsverband Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis,

 

Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochies H. Lebuinus en H. Kruis,

lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl of telefoon 038 – 452 7475

Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst,

acehogenboom@kpnmail.nl of telefoon 0570 – 677 763

Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe,

dorien.koetsier@pgwijhe.nl of telefoon 06 – 2412 0655

Ans Krijt, ouderling-scriba PKN Wesepe,

scribapknwesepe@gmail.com of telefoon 06 – 247 28 227

Richard Slaar, predikant PKN Raalte

richardslaar@pknraalte.nl of telefoon 06 – 1590 6012

Diaconale column

Dankbaarheid als thema bij de Filipijnse viering

Op zondag 18 juni j.l. hadden we in de viering van Heeten een Filipijns koor te gast. Samen met dit koor en met Truus Schoorlemmer – die  met haar man Jo vele, vele jaren op de Filipijnen, maar ook vanuit Heeten de mensen op de Filipijnen geholpen heeft – hebben we de viering voorbereid, zodat er een mooi geheel kon ontstaan. Het thema was dankbaarheid. En dankbaarheid is inderdaad iets dat ik in en om de hele viering mocht ervaren. Dankbaarheid voor de geloofsgemeenschap van Heeten dat we zoveel aandacht mochten hebben voor de Filipijnen, dankbaarheid voor alle hulp die geboden is, dankbaarheid dat deze Filipijnse dames hier in Nederland een goed leven hebben en ga zo maar door. Een voelbare levenshouding. Vele vrijwilligers, die zich al tientallen jaren lang inzetten voor de HHCP (Heeten Helpgood Center Philippines), waren aanwezig in de viering als ook echtgenoten van de zangeressen in het koor.

Het begon al met een bijzondere intrede. Maria kreeg een ereplaatsje voor in de kerk en bij haar werden kaarsen geplaatst. Deze werden plechtig binnen gedragen. De dames van het koor waren bijzonder kleurrijk gekleed in gewaden van mooie stoffen. Zo ook Truus Schoorlemmer in zonnig geel.

Hoewel wij, Nederlanders, de liedteksten, ook al stonden ze afgedrukt in het boekje, niet helemaal konden volgen, het feestelijke karakter ervan ontging ons niet. Zo hebben we samen volop genoten.

Indrukwekkend was de voorbede. We bidden vaak voor bijvoorbeeld natuurrampen en andere ellende en lijden in onze wereld, maar dit keer kwam het dichtbij. Het kreeg een gezicht en het gaf het gevoel samen wereldkerk te zijn.

Bij de collecte werden niet alleen het geld, dat ingezameld werd tijdens de viering, maar ook de hapjes die we na de viering mochten delen in een plechtige processie (door jong en oud!) naar voren gedragen. We liepen niet gewoon naar voren, maar deden dat bijna dansend in een cadans, een zeer eerbiedige cadans.

Op het eind van de viering hebben we de kaarsen, die tijdens de viering bij het Mariabeeld voor het altaar in de kerk hadden gebrand, naar Maria (rechts voor in de kerk in Heeten) gebracht. Onderwijl zongen we (in het Filipijns) het Lourdeslied. De mensen in de kerk zongen van harte het ‘Ave, ave, ave Maria’ mee. Opnieuw dat wereldkerkgevoel.

Er was niet alleen dankbaarheid, maar ook gastvrijheid. Hoewel zij bij ons te gast waren, hebben de Filipijnse dames ons grote gastvrijheid betoond met alle hapjes na afloop van de viering bij de koffie en de thee. En niet te vergeten de prachtige ontmoetingen en de foto’s die daarvan gemaakt werden.

Ik denk dat iedereen, inclusief ikzelf, vanaf nu toch (weer) anders naar beelden zal kijken, die vanuit de Filipijnen op ons beeldscherm verschijnen.

Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker