Diaconie activiteiten

Achter ieder mens zit een verhaal. Op zoek naar andere vormen van kerk-zijn, anders dan de bekende liturgie binnen de kerkmuren, bezie ik de praktijk van de diaconie buiten de kerkmuren in onze parochie H. Kruis en probeer ik het grote verhaal van God, die zich laat kennen als ‘Ik-zal-er-zijn’, te verbinden met het kleine verhaal van mensen.

Definitie

Wat is diaconie? Onder diaconie verstaan we het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.[1] Kernwoorden hierin zijn ‘voorkómen, verminderen of mee uithouden van nood’ van mensen en het ‘scheppen van rechtvaardige verhoudingen’. Veel mensen hebben op de een of andere manier te lijden, in financiële zin of door een verlies. We kunnen denken aan het verlies van een partner of een andere dierbare, maar ook van een baan, een eigen bedrijf, enzovoorts. Ik denk ook aan mensen die te lijden hebben door ziekte, naar lichaam of geest, geweld, oneerlijke behandeling, en ga zo maar door.

Caritas

Enigszins onzichtbaar kent onze parochie het PCI (Parochiële Caritas Instelling) -bestuur. Caritas kun je vertalen als liefdevolle zorg. Het PCI-bestuur is een overkoepelend bestuur voor onze gehele parochie H. Kruis en opereert geheel zelfstandig. In de meeste locaties van onze parochie is nog altijd een werkgroep caritas of een coördinator actief, die ter plaatse mensen nabij is in nood. Dit kan betekenen, dat direct geholpen wordt in geval van acute nood. Wanneer mensen bijvoorbeeld geen eten hebben of als een huisuitzetting dreigt. In minder acute situaties kan een geldlening uitkomst bieden of wordt geholpen de nodige instanties te vinden en in te schakelen. Heel belangrijk is het luisterend oor. Hoe fijn is het iemand te ontmoeten die naar je luistert, je verhaal hoort en geen oordeel heeft. Hier zien we het belang van het verhaal van ieder mens.

Als PCI-bestuur zijn we vertegenwoordigd in de Gezamenlijke Kerken van de gemeente Raalte. Daar komen alle PCI-en en diaconieën van onze kerken bij elkaar en vormen samen een netwerk. Als Gezamenlijke Kerken is er contact met de instellingen en instanties die het convenant Platform Raalte Armoedevrij hebben ondertekend.

Aandacht voor de agrarische context van onze parochie

De agrarische sector is veel in het nieuws de laatste tijd. Het is de context van onze parochie: in onze dorpen en buitengebied staan we nog altijd dicht bij de boer, die voorziet in ons voedsel. Er is een klankbordgroep KIP, Kerk In Platteland, opgericht. Belangrijk zijn het gesprek en bewustwording. Deze komen tot uiting in de boerderijvieringen en boerenpelgrimstochten, die we – samen met Boer-en-mens – organiseren. Met elkaar verantwoord zorg dragen voor Gods schepping is van groot belang.

Aandacht voor de mens ver weg

Ook mensen ver weg hebben het niet altijd breed. Vroeger hadden we de MOV-werkgroepen. Wat we daar in deze tijd nog van merken is meestal verbonden aan het collecterooster. We kennen de Advents- en Vastenactie, de MIVA, de vredesweek, de week van de Nederlandse Missionaris en zo nog een aantal doelen. Een combinatie van de mens ver weg en de agrarische sector is de WOR, de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte. Tijdens het oogstdankfeest Stöppelhaene is niet alleen aandacht voor de boer en de oogst ter plaatse, maar ook voor een goed agrarisch project ver weg, verbonden aan Salland.

Zelfregiecentrum

In het parochiecentrum tegenover de kerk van de Kruisverheffing is sinds een paar jaar op maandag en woensdag het Zelfregiecentrum Raalte gevestigd. Het is opgezet door Stichting Vriendendiensten samen met GGZ-ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers. Het is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloopactiviteiten en specifieke herstelactiviteiten. Bijzonder om te ervaren hoe fijn mensen het daar hebben en op verhaal kunnen komen. Af en toe mag ik aanschuiven en luisteren naar ieders verhaal. Ook daar zie ik God, die zich laat kennen als ‘Ik zal er zijn’.

 

Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker met aandachtsveld diaconie

 


[1] Crijns, Hogema, Hoekstra, Miedema, Noordegraaf, Robbers-van Berkel, Van Well, Wissink (red.) en Arts-Honselaar (eindred.), Diaconaal doen doordacht. Handboek diaconiewetenschap. 2018, Uitgeverij Kok Utrecht i.s.m. Stichting DISK