Parochiële Caritas Instelling

Caritas, een kerk die helpt!

Menu diaconie activiteiten

Caritas algemeen
De Heilig Kruis parochie heeft een eigen PCI (Parochiële Caritas Instelling ) die werkt vanuit de Christelijke overtuiging. De PCI biedt hulp en perspectief aan mensen die in financiële of maatschappelijke nood verkeren. We doen dit binnen de grenzen van onze mogelijkheden.

Wilt u contact met de PCI of heeft u een hulpvraag, advies of suggesties? U kunt ons bereiken via het e-mail adres:  pciheiligkruis@gmail.com Indien u liever via de post contact zoekt met de PCI dan kan dat via het secretariaatsadres van de parochie: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte onder vermelding van “PCI vertrouwelijk”.

Bij een acuut financieel probleem kunt u contact opnemen met onze penningmeester H.Holtmaat via tel.nr. 06-51062968.

Bestuur

Het PCI bestuur bestaat uit de volgende leden:

G. Daggenvoorde, voorzitter
B. Bosman, secretaris
H. Holtmaat, penningmeester

Daarnaast nemen de contactpersonen van onze locaties zoveel mogelijk deel aan de bestuursvergaderingen:

A. Alferink, Luttenberg
T. Bisschop, Raalte
J. Holtmaat, Mariënheem
L. Kerkvliet, Broekland
F. Tibben, Haarle

Beloningsbeleid

Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.

Wat doet PCI/caritas?

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:
De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Wij trachten steeds met hulporganisaties samen te werken. Wij nemen deel aan diverse overlegplatforms om zo de leefbaarheid in de parochie op peil te blijven  houden. Via de WMO raad is er invloed op de invulling door de Gemeente Raalte van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De lokale werkgroep van de PCI kan samen met u proberen een oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zullen altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg, Heeten en Nieuw Heeten werkgroepen actief.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 0169.2755.15 (IBAN NL44RABO 0169.2755.15) ten name van PCI  Heilig Kruis

E-mailadres Secretariaat PCI Heilig Kruis pciheiligkruis@gmail.com

Doel en missie van de PCI (Caritas).

Caritas staat voor naastenliefde, liefde voor de arme medemens. Dit is waar wij voor staan. We zien dat bepaalde mensen het zwaar hebben, dit kan komen door werkloosheid, lage uitkering, ziekte, arbeidsongeschiktheid of gezinswijzigingen en nu ook energiearmoede. Binnen de gemeente Raalte maken veel gezinnen gebruik van ondersteuning in de WMO of andere organisaties zoals de Voedselbank. Gelukkig wordt binnen families, buren en kennissen veel hulp verleend. De Caritas is in veel gevallen het laatste vangnet met mogelijkheden om ook op korte termijn hulp te bieden.

Mochten er mensen zijn die een beroep op Caritas willen doen, voor zichzelf of voor iemand anders van wie je denkt dat die hulp nodig heeft, vragen wij contact op te nemen met de contactpersoon van de  Caritas voor uw locatie.

De PCI is onderdeel van de katholieke kerk maar voor hulpvragen gaat het om de mens in nood. Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat. Het werkgebied is gerelateerd aan de Parochie Heilig Kruis. U kunt ons bereiken via de website van de Parochie onder Diaconie of via de mail: pciheiligkruis@gmail.com

Wat kan de PCI voor u betekenen?

Aan u, parochianen, vragen wij om met ons de stille armoede op te sporen. De PCI pretendeert niet in alle gevallen een oplossing te kunnen bieden. Zij kan wel, samen met de hulpvrager, de grootste nood wegnemen. Indien u iemand kent waarvoor de PCI iets zou kunnen betekenen neem dan contact met ons op. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Het waarborgen van ieders privacy staat voorop

Hoe kunt u de PCI nog meer steunen?

Uw PCI heeft ook uw financiële hulp nodig om goed te kunnen functioneren. Wilt u ons werk geldelijk steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening IBAN NL44RABO 0169.2755.15 (ten name van PCI H. Kruis)

Financiën

De PCI heeft financiële middelen ter beschikking, zodat ze uitvoering kan geven aan haar missie. De PCI verkrijgt deze financiële middelen door middel van giften, waaronder ook de kerstcollecte, en rente inkomsten.

Jaarlijks wordt een jaarrekening en een begroting opgesteld. Zie hiervoor: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33851 U kunt het RSI nummer invullen om meer te weten te komen.

ANBI

De PCI Heilig Kruis is een algemene nut beogende instelling (ANBI). Daarom kan de PCI gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energie belasting.

Concreet betekent dit dat giften aan de PCI onder de “goede doelen” aftrek vallen in de belastingaangifte. De PCI valt onder bisschoppen conferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Het door de belastingdienst toegekende RSI nummer van de PCI is: 824140795

Mocht u hier meer over willen weten (i.v.m. uw donatie), dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de PCI H. Kruis, dhr Henk Holtmaat (06 – 51 06 29 68).

Kerstcollecte

Elk jaar met Kerstmis worden er collectes in de kerken gehouden of andere acties t.b.v. Caritas .

De PCI wil alle gulle gevers, die hiermee uiting geven aan aandacht voor elkaar, heel hartelijk bedanken !!!!

U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op ons rekening nr. IBAN NL44RABO 0169.2755.15 (ten name van PCI H. Kruis)

 

Geschiedenis caritas.

Geschiedenis van de diaconie en caritas in beknopte vorm

De Kerk in de eerste eeuwen

In het Nieuwe Testament wordt het woord diakonia (dienst) heel breed gebruikt voor alle dienstwerk binnen de Kerk. Het uitgangspunt ligt in het leven van Jezus Christus: zijn leven in daad en woord als diaconie: niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Diaconie krijgt al snel ook meer concrete betekenissen, bijvoorbeeld de collectes voor arme christelijke gemeenten en de zorg voor armen, weduwen en wezen. Daarvoor worden diakens gewijd (zie Handelingen 6,1-7). Deze diakens blijken later ook volop geloofsverkondigers te zijn. Geloven is een kwestie van woord èn daad. Als er bisschoppen komen, krijgt het dienstwerk voor de armen een belangrijke plaats. Als vader der armen zorgde de bisschop voor een goede diaconale organisatie. Als advocaat van de armen kwam hij voor hen op. Als opzichter van het kerkelijk bezit was hij beheerder van het erfdeel van de armen: het vierde deel van het kerkelijk bezit dat aan armen ten goede moest komen. Bij de uitvoering van al deze taken werd de bisschop bijgestaan door het college van diakens: een tweede kring van medewerkers naast de priesters.

De Middeleeuwen: de werken van barmhartigheid

Uit verhalen en schilderijen van de Middeleeuwen kennen we de zeven werken van barmhartigheid. Zes daarvan gaan terug op Matteüs 25: die honger heeft te eten geven, wie dorst heeft te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. In 1207 heeft Paus Innocentius III daar als zevende aan toegevoegd: de doden begraven (Tobit 1,17-18).

De Moderne tijd: Rerum novarum en Alphons Ariëns

Toen er ten gevolge van de industrialisatie grote armoede ontstond onder de arbeiders in Europa, heeft Paus Leo XIII met zijn encycliek Rerum novarum (1891) een grote impuls gegeven tot een eigentijds sociaal denken in de Kerk. Inzet voor gerechtigheid en de bestrijding van armoede en de gevolgen daarvan, werden in het middelpunt geplaatst. Overal in Europa ontstonden Katholieke arbeidersbewegingen. In ons land, en speciaal in ons bisdom, werkte de priester Alphons Ariëns helemaal in de lijn van Leo XIII. Zo werd Ariëns de pionier van de verbetering van het lot van de arbeiders en hun gezinnen.

Caritas en Parochiële Caritas Instelling

In 1853 werd in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld en werd de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk weer ‘een normale Kerk’. Daar hoorde vanzelfsprekend ook de  caritas (liefdadigheid) bij. Toen de regering in 1854 met de eerste Armenwet kwam, reageerden de bisschoppen daar onmiddellijk op met hun Algemeen Reglement voor de besturen der parochiale en andere katholieke instellingen van liefdadigheid. Alle parochiële instellingen en activiteiten voor liefdadigheid vielen voortaan onder de zeggenschap van een eigen door de bisschop benoemd bestuur. Dit bestuur was onafhankelijk van het parochiebestuur, beschikte over eigen geldmiddelen en was alleen aan de bisschop verantwoording schuldig. Ook alle niet-parochiële instellingen voor liefdadigheid, zoals ziekenhuizen, vielen voortaan onder bisschoppelijk toezicht. Naar de overtuiging van de bisschoppen vloeide liefdadigheid automatisch voort uit de zending van de Kerk.

In 1963 kwam de regering met de Algemene Bijstandswet: de burgerlijke overheid nam de zorg op zich voor iedere Nederlandse burger die zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt. De bisschoppen reageerden op de nieuwe situatie met het Algemeen Reglement voor de Parochiële Caritas-instelling (PCI)Het bisschoppelijk toezicht op het terrein van de caritas beperkt zich voortaan tot de parochiële activiteiten en initiatieven van het bisdom.

Onder caritas wordt verstaan: Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid’ (1963).

In reactie op nieuwe ontwikkelingen in de parochiële organisatie komen de bisschoppen in 1991 met een nieuw Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)Parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie. De omschrijving van caritas werd gehandhaafd. De bisschoppen benadrukten dat de PCI haar beleid moet voeren in goede samenspraak met de parochie (pastoor en parochiebestuur).

Een nieuw woord: Diaconie

Tot ongeveer 1960 was het woord ‘diaconie’ in Nederland een typisch protestants woord en in de katholieke wereld nagenoeg onbekend. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kwam in de Kerk de maatschappelijke taak van de christen opnieuw onder de aandacht, onder invloed van maatschappijkritische stromingen, de vredesbeweging, emancipatiebewegingen, groeiende belangstelling voor ontwikkelingsproblematiek..We zien hier een grote verruiming van het veld van de diaconie.

Er ontstonden werkgroepen Kerk & Samenleving, Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) en Kerk & Werk. Dit hele veld kreeg de naam ‘diaconie’. ‘(Parochiële) Diaconie is allerlei manieren waarop groepen van christenen (waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood en/of (mee)werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen’ (1987). In aansluiting hierop wordt ook vaak als omschrijving gegeven: ‘Diaconie is de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en solidariteit ten dienste van mensen in nood.’

Vanwege het besef dat veel lijden en nood mede het gevolg is van menselijk onrecht komt hier een nieuw kernwoord naar voren als onderdeel van diaconie: ‘gerechtigheid’ als aanvulling en correctie op de oude woorden barmhartigheid, caritas en liefdadigheid.