Parochiekruis

Beschrijving fusiekruis Parochie Heilig Kruis

In 2010 is onze parochie ontstaan uit een fusie tussen 8 parochies met 9 locaties. Deze voormalige parochies werkten al samen in het parochieverband De Hoeksteen. Tijdens de fusieviering op 31 januari 2010 is er een fusiekruis in elkaar gezet. Alle locaties hebben daarvoor een deel van het kruis beschilderd. Dit hebben zij gedaan vanuit een bepaalde gedachte. Deze gedachten staan, weliswaar deels in stijl aangepast, hieronder vermeldt. We beschrijven het kruis vanaf de onderkant.

 • De voet van het kruis bestaat uit een grondplaat met daarop drie steunen die samenkomen rondom het kruis. Deze steunen stellen de drie oude clusters voor. Zij komen samen in een rechthoek waarin je het parochieverband De Hoeksteen kunt zien. Deze rechthoek moet/kan opengaan om het kruis bewegingsruimte te geven.
 • De klimopranken staan voor trouw, onsterfelijkheid en zijn altijd groen. Ze klimmen naar het licht en hechten zich. Dit is de reden dat we voor klimop gekozen hebben om de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, toen nog parochies geheten, te vertegenwoordigen die groeien naar de nieuwe parochie Heilig Kruis.

 

 

Gedetailleerde foto's van het parochiekruis vindt u hier.

 

 • Luttenberg heeft het onderste deel van het fusiekruis versierd. Dit hebben zij gedaan met de volgende motivatie.

De H. Cornelius staat symbool voor de katholieke gemeenschap in Luttenberg. Hij is de patroonheilige van onze kerk. Cornelius was Paus in een voor de christenen zeer moeilijke tijd en stond bekend als een zacht en verzoeningsgezinde man. Hij verdedigde krachtdadig en met ijver het geloof. De H. Cornelius wordt afgebeeld met kruis en tiara, als tekenen van zijn pausdom, met zwaard, als teken van zijn martelaarschap door vasthoudendheid aan het geloof en met een hoorn als brenger van heil. Om die hoorn wordt hij ook vereerd als patroon van het hoornvee.

De relikwie van de H. Cornelius die in Luttenberg wordt bewaard, is geschonken op 3 december 1834 bij de bouw van het eerste kerkje in Luttenberg. Met zijn beeltenis op het onderste deel van het kruis wil de locatie Luttenberg zich verbinden met de nieuwe parochie Heilig Kruis.

 

 • Het volgende deel is versierd door de pastoraatsgroep van de H. Kruisverheffing uit Raalte. Het deel is als volgt ingedeeld: Bovenaan staat: “EEN NIEUW BEGIN”, in het midden de doopvont en onderaan het woord “SAMEN”. Dit is de uitleg die erbij hoort.

“Een nieuw begin”

Vandaag staan we aan een nieuw begin: de fusie van negen parochies. De doop is ook een nieuw begin, door de doop hoorde je vroeger bij de kerk. Tegenwoordig zegt men: “Je wordt in de geloofsgemeenschap opgenomen”. De geloofsgemeenschap waarin het pastorale team, parochianen en vrijwilligers zich verbonden voelen.

Vrijwilligers groeien nu steeds meer uit tot mensen, die zich op grond van het doopsel geroepen weten tot diensten in de geloofsgemeenschap. Het licht dat van boven naar beneden straalt, is de Geest die ons inspireert, ogen en oren opent, wijsheid geeft om in verbondenheid samen te werken. In alle bestaande activiteiten, maar ook met allerlei nieuwe initiatieven, richt zich de plaatselijke geloofsgemeenschap tot alle bewoners van het dorp en ook tot de nieuwe parochie Heilig Kruis.

Langs deze weg willen wij toegroeien naar één parochie en bidden dat wij mogen vertrouwen dat onze geloofsgemeenschap uitstralingskracht zal hebben.

Dit deel van het kruis symboliseert onze geloofsgemeenschap en samen met de andere acht delen vormt het een kruis dat de parochie Heilig Kruis symboliseert.

Laten wij SAMEN onze schouders er onder zetten of zoals in Jesaja 43: 18-19 geschreven staat: “Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht wat eens is geschied; Zie ga iets nieuw maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet.”

 

 • De geloofsgemeenschap Holten is de kleinste geloofsgemeenschap van de parochie Heilig Kruis met ongeveer 320 ingeschrevenen. We maakten onderdeel uit van de parochie St. Joseph, Nieuw Heeten/Holten. We zijn een jonge kerkgemeenschap die na 1965 is gaan groeien doordat er woonruimte beschikbaar kwam. Hierdoor konden meerdere R.K.-gezinnen zich in Holten vestigen.

Vanaf de reformatie was Holten voornamelijk protestant. Oecumenische samenwerking is in Holten sterk aanwezig. We doen dan ook volop mee in de verschillende oecumenische werkgroepen. We hebben geen eigen kerkgebouw, maar maken gebruik van de gastvrijheid van de N.H.-kerk die hun gebouw Irene hiervoor beschikbaar stelt.

Als versiering voor het kruisgedeelte hebben we gekozen voor iets van voor de reformatie. En wel, een gestileerde helft van het wapen van Holten. Het is het gedeelte dat duidelijk katholiek is, n.l. de afbeelding van Maria met het Kind Jezus.

We zijn overigens gelukkig met de plaats van ons kruisdeel, waarmee hopelijk aangeduid wordt dat we niet ergens onderaan of aan de zijkant van de parochie H. Kruis bungelen.

 

 • De geloofsgemeenschap Haarle heeft ervoor gekozen om de kerk af te beelden samen met twee handen in elkaar. De symboliek van de twee handen worden door de geloofsgemeenschap Haarle opgevat als:

Samen een eenheid zijn; elkaar vasthouden; er zijn voor elkaar.

Samen met de andere geloofsgemeenschappen verder gaan om zo nog sterker te zijn om ons geloof te kunnen uitdragen.

 

 • De geloofsgemeenschap in Mariënheem wil graag een duidelijk herkenbare rol vervullen, met als uitgangspunt dat de identiteit van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming uit Mariënheem herkenbaar terug te vinden is in het te vormen beleid voor de toekomst.

Met optimisme gaan wij samen van start, dat is medebepalend geweest dat Mariënheem hun onderdeel voor het kruis met frisse kleuren heeft opgeschilderd.

Dit opgesierde stukje hout zal straks een herkenbaar symbool zijn en staan voor de identiteit van onze geloofsgemeenschap.

Voorop is ons kerkgebouw zichtbaar, waarmee wij ruim zeventig jaar de parochie O.L.V.  Ten Hemelopneming waren. Hiermee geven wij aan dat wij in de nieuwe parochie Heilig Kruis ook duidelijk actief aanwezig willen zijn, maar ook geven dat wij hiermee aan dat onze identiteit hoog in het vaandel staat.

Aan één van de zijkanten is een beeltenis van de H. Maagd Maria, de patrones van onze geloofsgemeenschap. Op haar voorspraak spreken wij het vertrouwen uit in de nieuwe parochie.

Aan de andere zijkant een brandende kaars, een kaars die ons warmte, licht en hoop geeft. Hierdoor konden wij ruim zeventig jaar een hechte geloofsgemeenschap vormen.

Dit stuk hout dat straks Mariënheem symboliseert is verder fleurig groen en blauw gekleurd. Kleuren die een vriendelijk, weids en landelijk karakter voorstellen.

 

 • Het deel van de Pauluskerk uit Raalte vormt het midden van het kruis. De icoon van de heilige Paulus en het silhouet van de Pauluskerk die erop staan afgebeeld, spreken voor zich

De ketting heeft een bijzondere symbolische betekenis: de negen geloofsgemeenschappen vormen samen een ketting.

Het slot van de ketting bestaat uit twee gedeelten: een kleinere ring, die staat voor het oude parochieverband De Hoeksteen, en de grotere, sterkere ring die de nieuwe Parochie Heilig Kruis voorstelt.

We moeten zorgen dat het slot in goede conditie blijft, zodat we de ketting niet verliezen. We kunnen niet meer zonder elkaar.

 

 • Het bovenste deel van het kruis is versierd door de locatie Nieuw Heeten. Dat hebben ze gedaan met een beeltenis van de H. Joseph.

H. Joseph is de patroonheilige van de geloofsgemeenschap Nieuw Heeten. Hij was een eenvoudige timmerman met weinig woorden. Juist door zijn eenvoud en liefdevolle zorg, kreeg hij voorspraak bij de gelovigen. Zij zagen in hem een voorbeeld van oprechte naastenliefde.

H. Joseph is de patroon van echtparen, kinderen, christelijke gezinnen, timmerlui, opvoeders, ingenieurs, begrafenisondernemers, uitgestotenen, reizigers, mensen die lijden aan oogaandoeningen, hopeloze zaken, stervenden en een zalige dood.

Op de zijkant staat het jaartal 1923 en Mgr. Scholtens. In 1923 is de kerk in Nieuw Heeten gebouwd onder leiding van de bouwpastoor Mgr. Scholtens. Vele handen hebben meegeholpen om de kerk op te bouwen.

 

 • De linkerarm van het kruis is versierd door de geloofsgemeenschap Broekland. Zij hebben de H. Marcellinus, ook wel Marchelm genoemd, als patroonheilige. Marcellinus kwam ruim 1250 jaar geleden in Salland het geloof brengen.

Wij zien de H. Marcellinus staan voor het logo van onze geloofsgemeenschap. De vier witte vlakken stellen de vier evangelisten voor en samen vormen zij het Kruis. In zijn linkerhand houdt Marcellinus zijn staf vast. De staf die gekroond is met het Heilig Kruis. Op de schriftrol staat de tekst: “Pertransiens evangelizabat” dat kunnen we vertalen als: “Hij trok rond en verkondigde de blijde boodschap.” Aan de onderkant van de balk zien wij een typisch stukje Broeklands landschap.

De bovenkant van de balk gunt ons een blik in een wolkeloze hemel, waar enkele goddelijke wezentjes hun vleugeltjes hebben uitgeslagen en ons in hun blote billetjes verblijden met een hemels Hosanna, een loftrompet van bewondering en eer. Voor het eerst gehoord bij het aantreden van Jezus in Jeruzalem.

Het andere engeltje dat zich losgeweekt heeft uit de heerscharen, draagt een schriftrol met een bijbelverwijzing naar de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte hoofdstuk 12.

Verder fladdert er ook nog een vredesduif boven het Sallandse land. Dan de achterkant van de kruisbalk; Salland met haar 9 geloofsgemeenschappen. Alle kerken staan erop afgebeeld. Ook hier twee engeltjes die druk in de weer zijn. Het linker engeltje met het wierookvat bewierookt de dorpen Broekland, Raalte en Mariënheem. De andere dorpen krijgen de zegen!

Dan het belangrijkste deel van de kruisbalk. Op de kleine zijkant zien wij een regenboog boven het landschap.

De symboliek van de regenboog is van toepassing op onze nieuwe parochie Heilig Kruis.

Het symboliseert de hoop voor de toekomst, vooral pastoraal gezien;

De regenboog straalt de goddelijke belofte uit;

De regenboog is de brug van de aarde naar de hemel.

De diversiteit van kleuren doet denken aan de diversiteit aan mensen. Er is een prachtige harmonie in de kleuren en die vormen samen het summum van eenheid. Geloofsgemeenschappen bezitten allen één kleur en, mits zij door de geest worden verlicht, stralen zij als eenheid boven het Sallands firmament.

 

 • De rechterarm van het kruis is versierd door de geloofsgemeenschap Heeten. Zij hebben zich laten inspireren door het beroemde schilderij van Moeder met Kind van de bekende Franse schilder Pierre Mignard. Dit schilderij hangt in het Louvre in Parijs.

We vinden dit heel toepasselijk omdat onze geloofsgemeenschap hiernaar is vernoemd. Deze beeltenis is op de rechterarm gezet. We hebben onze mooie naam van de kerk erin gefreesd en met goudverf ingekleurd. De ondergrond hebben wij in de blauwe Maria kleur gezet.

De negen bloempjes staan symbool voor de negen geloofsgemeenschappen. Zij zijn met een steeltje verbonden aan een kruis dat de nieuwe parochie “Heilig Kruis” voorstelt.