Begraafplaatsen ANBI gegevens

De Kerkelijke instelling R-K. begraafplaatsen parochie HEILIG KRUIS is een rechtspersoon, die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Kerkelijke instelling R-K. begraafplaatsen parochie HEILIG KRUIS is een onderdeel van het aartsbisdom Utrecht.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Instelling R-K. begraafplaatsen parochie HEILIG KRUIS.

Klik op deze link voor openen van de overheidssite met info over ANBI

1.   Naam van instelling
Instelling R-K. begraafplaatsen parochie HEILIG KRUIS.

2.  RSIN nummer en KvK nummer
Het RSIN nummer van de  ANBI R-K. begraafplaatsen parochie HEILIG KRUIS is 824190294
Het KvK nummer van de  ANBI R-K. begraafplaatsen parochie HEILIG KRUIS is 74848453

3.  Contactgegevens
R.K. begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis is gevestigd te Raalte, Kerkstraat 8.
Secretariaat: C. Heetkamp, Het Hobers 14, 8106BA Mariënheem  Tel. 06 – 1248 1715


4
.  Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 8 leden.  Hieruit zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester bij meerderheid van stemmen gekozen. De leden zitten in principe maximaal 2 perioden van 4 jaar. Een lid van het bestuur wordt benoemd door de aartsbisschop

5.  Doelstelling / visie
De instelling heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de Rooms Katholieke begraafplaatsen en kerkhoven die vallen binnen de parochie Heilig Kruis

6. Beleidsplan
De instelling heeft statuten en reglementen opgesteld waarin beleid en uitvoering van de instelling zijn vastgelegd.

7.  Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloning, doch kunnen de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten in rekening brengen bij de instelling. Voor het beheer van de begraafplaats,    voor administratieve en financiële werkzaamheden op de locatie, alsmede voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen kunnen de bestuursleden van elke locatie de vergoeding die valt binnen de fiscale vrijwilligersregeling ontvangen.

8Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks worden 2 bestuursvergaderingen belegd waarvan een verslag wordt gemaakt. Ieder verslag wordt na beoordeling en goedkeuring getekend door de bestuursvoorzitter en secretaris. Verslagen van bestuursvergaderingen worden gearchiveerd.

9.   Voorgenomen bestedingen
Begraafplaatsen ressorterend onder het bestuur hebben binnen vastgestelde kaders en tot een vastgesteld maximum bedrag vrijheid met betrekking tot doen van investeringen.  Bij investeringen boven het vastgestelde maximum is toestemming van het bestuur benodigd. Voor 2016 zijn alleen investeringen gepland voor zover deze direct betrekking hebben op de exploitatie en instandhouding van de begraafplaatsen.  Voor 2016 wijken de geplande investeringen niet structureel af van voorgaande jaren.

10. Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt een kosten-opbrengsten begroting gemaakt die ter beoordeling wordt voorgelegd aan het Aartsbisdom Utrecht.  Jaarlijks wordt een door het bestuur goedgekeurde  jaarrekening overlegd aan het Bisdom, waarna bij goedkeuring van de jaarrekening, het bestuur decharge verleend wordt voor het gevoerde financiële beleid van betreffende jaar.

KLIK hier voor historische jaaroverzichten.