Nieuw Heeten - St. Joseph

Het kerkgebouw van de RK geloofsgemeenschap St. Joseph dateert uit 1923. In dat jaar werd zowel de school als de kerk in gebruik genomen en het jaartal markeert dan ook de officiële oprichting van het dorp Nieuw Heeten. 

Bij de in gebruikname van het gebouw werd deze toegewijd aan Sint Joseph. Gekoppeld aan het kerkgebouw bevindt zich een secretariaat en woning. De woning gebouwd als pastorie is momenteel verhuurd voor bewoning.  Achter het kerkgebouw ligt een begraafplaats met daaromheen een processiepad.

De voormalige parochie behoorde achtereenvolgens vanaf 1991 tot  de cluster Heeten - Nieuw Heeten - Holten en vanaf 2002 tot het samenwerkingsverband De Hoeksteen. Sinds 1  januari 2010 is St Joseph ee locatie  van de nieuwe parochie Heilig Kruis.

Het dorp Nieuw Heeten ligt aan de  voet van de Holterberg. Het grondgebied behoort merendeels tot de gemeente Raalte maar ook delen vallen onder de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Deventer. De kerkelijke grenzen zijn veel ruimer en grenzen aan de zuid - oostzijde aan Laren en Rijssen.

Op 1 januari telde de geloofsgemeenschap St. Joseph 1285 ingeschreven leden, waarvan 295 in Holten woonachtig. In tegenstelling tot de overige locaties neemt de locatie niet deel aan de actie kerkbalans maar dragen de leden bij door een donatie per kwartaal. De opbrengsten zijn bestemd voor het instandhouden van de eigen locatie en naar evenredigheid voor de salariering van het pastorale team.

Sinds 1965 is het voor bewoners in Holten mogelijk in het weekend in gebouw Irene een kerkdienst bij te wonen. De geloofsgemeenschap is nauw verbonden met die in Nieuw Heeten. Voor meer informatie over de RK geloofsgemeenschap in Holten verwijzen wij naar betreffende locatie. Per eind 2020 is de kerkgelegenheid in gebouw Irene beeindigd.


Locatie informatie:

Het secretariaat van de locatie is gevestigd in het parochiecentrum,
Scholtensstraat 1, 8112 AA Nieuw Heeten
tel: 0572-321213
openingstijden secreatriaat: (behoudens vakanties) onderdags
van 09.30-12.00 uur.  Hier kunt u terecht voor al uw vragen aangaande de locatie en parochie Heilig Kruis.

e-mail: st.josephpar@hetnet.nl
Bank rekeningnummer:  NL41RABO 0136 4006 20

In de dorpskrant (verschijnt 1 x per 2 weken) vindt u naast kerkelijke informatie ook mededelingen betreffende school, sport en allerlei andere dorpsactiviteiten.

Enkele wetenswaardigheden:Architekt: Wolter ter Riele, Utrecht 1887-1937). Bouwpastoor: Mgr. Jurgen Scholtens (Pastoor te Nieuw Heeten van 1923-1937)  ☼ 1885 te Kloosterburen  †1985 Wolvega Bouwkosten (1923)  Hfl. 158.200,00 ( circa 72.000 euro) inclusief inrichting.Torensplit hoogte totaal circa 45 meter. Kerkgebouw (gemeentelijk monument) beschikt over circa 385 (zit)plaatsen..Pastorie en begraafplaats met processiepad sinds 2012 gemeentelijk monument. Kerkdiensten zijn te ontvangen via de kerkradio kanaal 4.                    


De kerk is uitgevoerd als driebeukige hallenkerk onder doorlopend leien zadeldak met eindschilden. Aan de westzijde is binnen de bouwmassa een toren opgenomen. Deze toren is opgebouwd in drie geledingen en gedekt met tentdak. Aan de rechterzijde is een traptorentje aangebouwd. De toegang is teruggeplaatst in een gemetseld boogportiek, daarboven drie gotiserende vensters, in de bovenste geleding galmgaten en blindnissen. De gevels van de kerk worden gedeeld door steunberen waartussen gotiserende ramen met glas-in-lood vulling. Het middenschip is aan beide zijden met dakkapellen doorgetrokken waardoor in de muraalbogen van het gewelf licht in de kerk toetreedt. Het koor wordt gesloten met een vijfhoekig koor, de beide zijbeuken met een driehoekig koor. De pastorie is gelijktijdig aangebouwd en bestaat uit twee bouwlagen hoog en gedekt met een leien schilddak. In de kerk een orgel, oorspronkelijk van de orgelbouwer Linsen uit 1836, herbouwd in de kerk van Naarden en in 1923 door Van Eck en Maars gebouwd in deze kerk. Orgel is in de jaren negentig geheel gerestaureerd.