Verslag hooravond Haarle

16 november 2023

Verslag hooravond Haarle  H. Kruis parochie                               d.d. 18-10-2023

Aanwezig:

pastoor R. Cornelissen, pastor G. de Bekker, diaken M. Brinkhuis, mw. B. Albers (pastoraal team)
B Wanders – Koerhuis, F. Kappert afgevaardigden uit het parochiebestuur H. Kruis)
Johan Grobbee, voorzitter van de avond
Wilma Legebeke, verslaglegging.
Parochianen parochie Heilig Kruis.

Opening

Pastoor Cornelissen heet iedereen welkom en opent de avond met een schriftlezing.
Hij introduceert de onafhankelijk voorzitter van deze avond; Johan Grobbee. De heer Grobbee stelt zich kort voor.
Johan Grobbee leest de verkorte versie van de procedure en de agenda van de avond voor.

 1. Doel van deze bijeenkomst vanavond is: een hooravond volgens procedure door aartsbisdom voorgeschreven.
 2. De plannen tot verkoop en herbestemming (ofwel het concept-werkplan) is u bekend. Onlangs is dit plan ook tijdens een informatieavond toegelicht en besproken.
 3. Dit is een hoorzitting in verband met het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst. Na een onttrekking is het kerkgebouw geen kerkgebouw meer maar een profane ruimte.
 4. Deze hoorzitting is voor de parochianen van deze locatie. Met de coördinatoren, de pastoraatsgroep en eventuele andere vrijwilligers zijn er inmiddels een of meerdere gesprekken geweest.
 5. Van deze hoorzitting wordt een kort en bondig verslag gemaakt van wie wat heeft gezegd. Indien u iets wilt zeggen en het op papier heeft staan vraag ik u dat papier ook aan de notulist te geven omdat het de verslaglegging vergemakkelijkt.
 6. Nadat iedereen is uitgesproken -uiteraard via mij als voorzitter- gaan we pauzeren en daarna wordt het verslag voorgelezen.
 7. Indien er geen protest is tegen het voorgelezen verslag, wordt het vastgesteld en gaat het naar het parochiebestuur. Het parochiebestuur formuleert dan een definitief werkplan inzake de onttrekking en dient dan dit werkplan -met enige andere gevraagde documenten- in bij de Aartsbisschop als verzoek tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van het kerkgebouw.
 8. Indien na het voorlezen van het verslag door een of meerdere parochianen wel protest wordt aangetekend en dat protest kan niet worden weerlegd zal het verslag alsnog worden rondgestuurd. Er is dan nog een mogelijkheid om aanvullingen, opmerkingen en bezwaren in te dienen en om eventuele alternatieven aan te dragen. Daar wordt een termijn van 14 dagen voor vrij gehouden.
 9. Daarna bespreekt het parochiebestuur de resultaten van de hoorzitting met eventuele aanvullingen, opmerkingen en bezwaren en formuleert dan op basis daarvan een definitief werkplan inzake de onttrekking van het kerkgebouw aan de goddelijke eredienst en dient daarna een schriftelijk verzoek tot onttrekking in bij de Aartsbisschop.
 10. Het gaat vanavond bij deze hooravond alleen over het onttrekken aan de goddelijke eredienst van het kerkgebouw omdat er een herbestemming voor het gebouw is gevonden. Andere zaken of kwesties -hoe belangrijk dan ook- bespreken we vanavond niet. Ik hoop dat u mij de gelegenheid geeft om ons aan die regel te houden.
 11. Ik ben als voorzitter onafhankelijk.

Agenda

 1. Eerst een korte toelichting op het pastoraal beleid van de parochie H. Kruis waartoe deze locatie Haarle behoort. Dit met als titel: Waarom doen we wat we doen. Pastoor Cornelissen zal dit doen.
 2. Daarna zal ik inventariseren wie wat wil zeggen tijdens deze hoorzitting. Afhankelijk van het aantal zal ik een tijdlimiet instellen. Nogmaals als u iets op papier heeft, geef het dan aan de notulist.
 3. We beginnen na de inventarisatie met het horen van de parochianen. Pastor Gauthier de Bekker komt bij u en houdt de microfoon vast. U kunt op uw plaats blijven. Het is wel zo dat ik als voorzitter bepaal of degene die spreekt voldoende tijd heeft gehad. Gauthier volgt mijn aanwijzingen.
 4. Dan is er gelegenheid tot reageren door de pastoor of door mij. Dat kan zijn een antwoord op een gestelde vraag of een verduidelijking.
 5. Dan volgt opnieuw een inventarisatie in het kader van een mogelijke tweede ronde.
 6. Indien daar behoefte aan is starten we met de tweede ronde. Afhankelijk van het aantal sprekers stel ik eventueel weer een tijdlimiet.
 7. Weliswaar is het geen discussieavond -het is een hooravond- maar als er behoefte aan is kan er zelfs een derde ronde plaatsvinden.
 8. Daarna pauze
 9. Voorlezen verslag en het vaststellen van het verslag.
 10. Daarna afsluiting door de pastoor.

We gaan beginnen met mijn wens dat we vanavond een positieve en constructieve hoorzitting hebben in het belang van de parochie en uiteraard de locatie hier in Haarle.

 

Toelichting pastoor parochie H. Kruis: ‘waarom doen we wat we doen’

Het kerkbezoek neemt af. Kleine groepen parochianen in grote gebouwen. Pastoraal team is in mankracht afgenomen, van 5FTE naar 1,9 FTE. Dat heeft gevolgen voor de toekomst. Het team kan niet meer alles blijven doen zoals voorheen. Parochie leidt verlies en teert in op vermogen.
Kosten en baten zijn niet meer in balans. Dat betekent niet dat er geen pastorale presentie meer kan zijn, maar het is niet meer in het kerkgebouw mogelijk.
Daarom moeten er een aantal stappen worden gezet.

Inventarisatieronde 1: horen parochianen.

Jan Schoot Uiterkamp: Op 1 juli 2023 met de projectgroep en coördinatoren Haarle en aspirant-koper is overeenkomst bereikt voor een ruimte voor 80 personen aan tafel en een koor. Vergaderruimte, kleedruimte, berging, stilteruimte, toiletruimte en een pantry.

Wim Kinds: Maakt bezwaar tegen de wijze waarop deze avond is georganiseerd. Het is gebruikelijk dat 10-14 dagen voorafgaand een procedure en agenda wordt toegestuurd.
Zolang een kerk niet aan de eredienst is onttrokken wordt er geen WOZ geheven. Op het moment dat het gebouw wel aan de eredienst is onttrokken, is dat niet meer aan de orde. In 2015 was al bekend dat er tekorten waren, dit is in de begroting opgenomen. Er wordt niet over gecommuniceerd.
Hij uit de zorg dat hij als parochiaan onthouden wordt van zinvolle informatie.

Hennie Bouwhuis: De kerkelijke erediensten gaan verdwijnen. Hij zou willen dat er kostbare spullen behouden blijven. Er is een inventarisatie gemaakt, er zijn herbestemmingen voor kostbare zaken.
Graag inspraak in herbestemming historische en kostbare zaken die veelal door parochianen zijn bekostigd.
Er wordt een boek gemaakt over 300-400 jaar geschiedenis, graag een deel daarvan bekostigen door de parochie.

Tonnie Kemper: Heeft vrede met de verkoop van de kerk. Waar hij moeite mee heeft is dat, ondanks de ‘zwarte cijfers’ de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Deze regel is zonder overleg uit het fusieverslag gehaald. Hij maakt zich zorgen over wat er met het erfgoed gebeurt.
Plannen voor verkoop zijn gemaakt en zoals vorige week bekend werd ook weer gewijzigd. Komt onbetrouwbaar over. Op de vergadering vorige week, over de devotieruimte is gemeld dat deze meer dan 2-3 uur bezet moet worden, anders wordt hier alsnog ‘de stekker uitgetrokken’.
De kerk is tegen een commerciële waarde overgenomen, dan moet er voor Haarle en specifiek voor de devotieruimte geld zijn om deze ruimte goed in te kunnen richten. Hij verwijst naar Lucas 16 wat gaat over rentmeesterschap. Hij leest hier een stuk uit voor.

Trees Kortstee: Er is een liquidatie geweest van een christelijke stichting voor ouderen in de gemeente Hellendoorn. Dat geld is teruggegeven aan Haarle voor de parochianen in Haarle. De vraag is of dit naar Haarle toe kan komen. Daar is al meerdere keren om gevraagd.

Jan Koenjer; Is parochiaan van de geloofsgemeenschap Mariënheem. Hij is hier als parochiaan van de parochie Heilig Kruis. Deze mensen hebben ook het recht om bezwaar te maken als men dat wil. Dit wordt door de gespreksleider in dit verband voor deze avond akkoord gevonden. Jan spreekt de wens uit dat in de toekomst parochianen uit de hele parochie worden uitgenodigd, en niet alleen van de locatie.

Ingekomen brief van parochianen locatie Haarle. Het ingebrachte vermogen van 2010 in de Heilig Kruisparochie vermeerderd met de opbrengst uit de verkoop van het onroerend goed in 2023 is ruim 1,3 miljoen euro. Wat krijgt de locatie Haarle hiervoor terug?

Gelegenheid voor reactie door pastoor Cornelissen of Johan Grobbee.

Op de vraag van W. Kinds over de WOZ. De procedure zit als volgt in elkaar. Als het verzoek wordt gedaan om de kerk aan de eredienst te onttrekken moet er al een koper zijn. Dat onttrekken aan de goddelijke eredienst gebeurt pas op het moment dat het decreet is afgegeven door het Bisdom en pas nadat het hele proces is afgerond. Tot die tijd blijft het gebouw formeel nog een kerk waardoor het niet onder de WOZ heffing valt.

Wat kan eventueel nog in de nieuwe ruimte blijven staan. Waar is een goede plaats voor in de parochie. Daar wordt goed en zorgvuldig naar gekeken. Pastoor Cornelissen geeft een paar voorbeelden.

Er wordt heel zorgvuldig omgegaan met de spullen uit het kerkgebouw.

Het erfgoed: We zijn één parochie! Het is van ons allemaal. Het gaat er om dat ons geloof doorgaat, dat we een plek hebben waar we de eucharistie kunnen vieren.

Het geld is niet alleen voor Raalte en er blijft ook ruimte om in Haarle bij elkaar te komen en daar wil het pastoraal team zeker aanwezig bij zijn en inspanning voor leveren.

Procedure: er heeft een artikel in de Korenschoof en in Weekblad van Salland gestaan. Er is geprobeerd om zo breed mogelijk te publiceren voor deze hooravond waarin ruimte is om aan te geven wat je bezwaar is. W. Kinds had graag gezien dat alle parochianen persoonlijk een uitnodiging hadden ontvangen. Er heeft in een eerdere Korenschoof (september) bericht gestaan dat er een hooravond inclusief datum gepland is.

Inventarisatieronde 2: horen parochianen.

Trees Kortstee; aanvullend op avondwakes en uitvaarten. Er is beloofd in het begin van het traject 2025 dat culturele activiteiten die horen bij geloven (Carnaval, Kindje wiegen, Palmpasen) doorgang konden blijven vinden. Dit wordt door pastoor Cornelissen beaamd. Er zijn ook initiatieven voor jongeren en gezinnen. Daarop zijn de ruimtes berekend.

Jan Schoot Uiterkamp: terugkomend op de overeenstemming 1 juli 2023. De ruimte die daar komt wordt op kosten van de parochie ingericht. De ruimte zal 40 jaar om niet ter beschikking worden gesteld aan de geloofsgemeenschap Haarle. Er is ook gezegd dat er een Maria altaar/kapel gebouwd zou worden.

Wim Kinds: aandacht voor de klokken. Belangrijk onderdeel bij overlijden, jammer dat het parochiebestuur daarover niet heeft nagedacht wat het alternatief is.
Bij de eerste bijeenkomst P2025 is het voorstel al gedaan om te clusteren. Haarle Marienheem en Luttenberg.
Zijn we als Haarlenaren lid van parochie Haarle of van parochie Heilig Kruis. Waarom wordt er geen jaarlijkse parochie brede bijeenkomst gehouden.
Raalte als moederkerk, wat doet deze voor parochianen buiten Raalte? Bijvoorbeeld invalidenparkeerplaats… Koffiedrinken in de kerk.

Patrick Besten:  waarom is er gekozen voor één koper. Hij is al 4 jaar bezig om een stuk grond van de parochie te willen kopen.

Reactie op ronde 2:

De mogelijkheid tot koop van een deel van de gronden is besproken met Franken (de huidige koper).
Als bekend is dat er een groep minder validen naar Raalte komt, dan wordt daar ruimte voor gereserveerd.
De meeste inkomsten komen van de parochie Raalte, qua kerkbezoek komt er in Raalte meer dan in alle andere locaties samen.
Er is nu wel de mogelijkheid tot 40 jaar gebruik van de devotieruimte, maar zeker is vastgesteld 10 jaar.

Pauze

Na de pauze wordt het verslag voorgelezen. Johan Grobbee vraagt of er nog reacties op het verslag zijn.

Trees Kortstee wil toegevoegd zien dat is overeengekomen met de huidige koper, dat ook 40 jaar om niet gehuurd kan worden. Volgens pastoor Cornelissen is niet gesproken over om niet.
Wim Kinds vraagt wat nu de verdere procedure is. Moet hij bezwaar blijven maken?
Voor vanavond gaat het over het bezwaar maken tegen dit verslag.
Bezwaar maken op het decreet van kerksluiting kan pas als het decreet er is.

Procedure bezwaar maken op het decreet wordt ter vergadering toegelicht en aan het verslag toegevoegd.

Zodra het decreet tot onttrekking van het kerkgebouw aan de goddelijke eredienst aan de belanghebbenden betekend is, gaat een termijn van tien nuttige dagen lopen waarbinnen een belanghebbende aan de aartsbisschop van Utrecht de herroeping of herziening van het decreet kan vragen. Binnen dertig dagen nadat de aartsbisschop dit verzoek ontvangen heeft, dient hij op dit verzoek te beslissen. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende vervolgens binnen een termijn van vijftien nuttige dagen hiërarchisch beroep aantekenen bij de Congregatie voor de Clerus te Rome.

Hoe wordt het decreet gepubliceerd.
Afgesproken wordt dat dit zo snel mogelijk wordt gepubliceerd op de website en tijdens de vieringen wordt afgekondigd als mededeling.
Er moet voldoende ruimte en gelegenheid zijn om bezwaar te maken op het decreet.

Er wordt geen bezwaar aangetekend op dit verslag en deze wordt onder dankzegging door alle aanwezigen goedgekeurd.

Onder dankzegging aan de voorzitter sluit pastoor Cornelissen deze hooravond af.

Naar berichtenoverzicht