De Parochie

Algemeen - publicatie: 09 juli 2020

Nieuwsflits toekomst parochie

Nieuwsflits: De toekomst van onze Parochie in 2025

In de afgelopen twee jaar heeft het pastoraal team en het parochiebestuur zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van onze parochie.

Als we in de toekomst nog op een goede manier kerk met elkaar willen zijn, is het noodzakelijk een aantal zaken anders te organiseren.
Het afnemende aantal kerkbezoeken, de steeds moeilijker op te vullen vrijwilligerstaken in de geloofsgemeenschappen binnen onze parochie, maar ook de afnemende capaciteit van het pastoraal team en de teruglopende financiële middelen maken duidelijk dat we niet zo kunnen blijven doorgaan.
De meeste lokale kerkgebouwen zijn inmiddels te groot geworden voor de reguliere samenkomsten en ze zijn daarmee te kostbaar geworden om nog vele jaren als kerkgebouw in stand te houden.

Om al deze redenen heeft het parochiebestuur besloten een projectgroep in te stellen die de komende periode samen met de lokale geloofsgemeenschappen gaat kijken op welke termijn en op welke wijze een nieuwe bestemming aan deze gebouwen kan worden gegeven. Leden van de projectgroep zijn: pastoraal werker Evelien Reeuwijk, diaken Marc Brinkhuis, Jan Koenjer, Joop Velderman, Bernadet Albers (projectbegeleider).

Dat proces, waarbij de kerk aan de Goddelijke Eredienst wordt onttrokken, vraagt de nodige tijd en een zorgvuldige procesgang. Daarbij zullen de betreffende parochianen uiteraard intensief worden betrokken. We zullen dat de komende maanden onder andere doen via een uitgave van het blad "MagaZIN" en via “Nieuwsflits parochie 2025”.
Daarnaast zullen we in het najaar informatiebijeenkomsten per geloofsgemeenschap houden. Daarin wordt u verder op de hoogte gebracht van de stappen die mogelijk gezet worden in het proces naar een toekomstbestendige parochie waarin iedereen zich thuis mag voelen. We gaan graag verder met u in gesprek over deze toekomst. Deze informatieavonden zullen gepland worden in nauw overleg met de coördinatoren van uw geloofsgemeenschap.

Toekomst pastoraal
In het afgelopen jaar zijn door het pastoraal team gesprekken gevoerd met alle pastoraatsgroepen uit de verschillende locaties. In het parochiebrede informatiebulletin MagaZIN hebben wij hierover gecommuniceerd. In de gesprekken en in MagaZIN heeft het pastoraal team zijn visie gepresenteerd. Deze visie wordt gedeeld door het parochiebestuur.
De parochie heeft in de toekomst één parochiekerk (kwalitatief goed – veelzijdig – uitnodigend). Daarnaast wordt katholieke presentie op de locaties naar wens, mogelijkheden en in overleg vormgegeven (ter plaatse - verbonden – vitaal).

De Parochiekerk moet een kerk van en voor alle parochianen van de gehele parochie Heilig Kruis worden. Maar het is ook een kerk die open en gastvrij is voor iedereen die zich aangesproken weet door het Mysterie van ons geloof en/of tot het gebouw zelf.
In de parochiekerk is alles te vinden wat ons katholiek geloofsleven vormt en biedt: catechese, diaconie, liturgie, uitvaarten, vorming voor jong en oud etcetera. Vanaf september zal vanuit team en bestuur actief gewerkt worden aan de opzet en vorming van de parochiekerk samen met vrijwilligers vanuit de gehele parochie. Er is besloten dat de Basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte de parochiekerk zal worden van de parochie Heilig Kruis.

Geïnventariseerd is ook wat de parochianen op de verschillende locaties belangrijk vinden op hun hun eigen kerkplek als er in het weekend niet gevierd wordt. Uit die gesprekken zijn er drie zaken te noemen die overal in meer of mindere mate genoemd worden.
Dat zijn:
1. Ontmoeting van parochianen (al dan niet in het kerkgebouw)
2. Uitvaarten op de vertrouwde locatie en omzien naar elkaar/ pastorale zorg
3. Bijzondere evenementen en gebeurtenissen die lokaal gegroeid en belangrijk zijn

Naast het ontwikkelen van de ene parochiekerk zal er pastorale aandacht voor alle locaties en parochianen blijven.

Ook zal er, voor zover mogelijk, pastorale aanwezigheid zijn bij gebeurtenissen die de locatie zelf van belang vindt. Denk hierbij aan tentvieringen, carnavalsvieringen, oecumenische vieringen en dergelijke. Op elke locatie zal één keer per maand een doordeweekse ontmoetingsviering worden georganiseerd, waarin een lid van het pastoraal team voorgaat.
Samen met de locaties zal gezocht worden naar mogelijkheden om de overgang naar de nieuwe situatie voor de parochianen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.
Dit alles sluit eigen initiatief van de parochianen natuurlijk niet uit. Uiteraard staat het de parochianen vrij om eigen initiatieven te ontplooien; wij moedigen dit ook aan.
Parochianen kunnen de steun van het pastoraal team vragen. Of die vraag gehonoreerd wordt is afhankelijk van de beschikbaarheid van pastores en de aard van de activiteit. Het pastoraal team zal die activiteiten begeleiden die passen binnen de drieslag ‘Geloof-Open-Verbinding’; dat betekent dat de activiteiten te maken moet hebben met ons geloof, open moet staan voor parochianen en verbindend binnen onze parochie moet werken.

Toekomst Kerkgebouwen
In de laatste maanden zijn pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie gekomen dat de vraag rond de toekomst van de kerkgebouwen niet verder voor ons uitgeschoven kan worden. Op 2 juli jongstleden is er een bijeenkomst geweest met de locatie-overleggen van de verschillende geloofsgemeenschappen. In deze bijeenkomst is door parochiebestuur en pastoraal team aangegeven dat er op korte termijn gesprekken zullen volgen over het stoppen met vieringen in Holten en de sluiting van de Pauluskerk in Raalte. Vervolgens zullen deze gesprekken ook gehouden worden met Broekland, Haarle, Mariënheem, Nieuw-Heeten en op de wat langere termijn met Heeten en Luttenberg. We kiezen voor deze volgorde omdat één kerkgebouw in Raalte de meest voor de hand liggende eerste stap is en binnen Raalte al een aantal jaren gewerkt wordt aan het vormen van één geloofsgemeenschap (Samen Verder). Voor Holten geldt dat de kleine geloofsgemeenschap zondags viert en dat juist die zondagen steeds moeizamer door te pastoraal team te bemensen zijn.
Verder kiezen we ervoor om binnen de parochie op twee plaatsen van relatief grotere geloofsgemeenschappen - Heeten en Luttenberg - de kerkgebouwen langer open te houden. Het hele proces van sluiting kerkgebouwen start juli 2020 en zal, zoals het er nu naar uitziet, rond 2025 afgerond worden.
Vanaf september 2020 zal vanuit de projectgroep actief gewerkt worden aan de opzet en vorming van de parochiekerk samen met vrijwilligers vanuit de gehele parochie.

Informatie
Wij begrijpen dat dit alles mogelijk bij u vragen doet rijzen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan Koenjer 06-14400580 secretaris@parochieheiligkruis.nl

Meest recente berichten