Locatieraad

Nieuwe parochie structuur

Het bestuur van de parochie van het Heilig Kruis heeft de organisatiestructuur gewijzigd om de communicatie onderling te verbeteren en zodoende slagvaardiger om t gaan met (beleids) besluiten en veranderingen. Hiervoor zijn een aantal redenen Uitgangspunt: we zijn één parochie.

In 2011 is de parochie H. Kruis ontstaan uit een fusie van acht locaties. Aanvankelijk opereerden de locaties nog vrij onafhankelijk onder de koepel van een bestuur en pastoraal team. De afgelopen jaren vragen de kerkelijke ontwikkelingen om meer afstemming en samenwerking. Daarnaast betekent de fusie dat het parochiebestuur eindverantwoordelijk is op het gebied van gebouwen, financiën en administratie; het pastoraal team is onder leiding van de pastoor eindverantwoordelijk voor het gehele pastoraat. De nieuwe structuur wil dit gegeven serieus nemen door beide ‘lagen’ (parochie en locaties) nauwer op elkaar te betrekken.

Betere onderlinge communicatie

Zowel bij parochiebestuur, pastoraal team als bij de locaties leeft de wens om de onderlinge communicatie te verbeteren. De instelling van parochiële groepen op het gebied van pastoraat, financiën/administratie en gebouwen wil hieraan bijdragen.

Locaties directer betrekken in beleid van de parochie

Pastoraal team en parochiebestuur staan herhaaldelijk voor vragen waarover beslissingen genomen moeten worden. Het zou goed zijn om permanente groepen te hebben waar advies gevraagd kan worden. En andersom leven er in de locaties vragen die om onderlinge afstemming vragen, die vervolgens weer tot besluitvorming door bestuur en of pastoraal team kunnen leiden.

Parochiebestuur en pastoraal team nauwer betrokken op wat er in de locaties gebeurt

Het pastoraal team is er ten behoeve van het pastoraat dat ‘op locatie’ gebeurt. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken. Daarom is het van groot belang dat er intensief contact is over wat er leeft. De parochiële groepen kunnen hieraan bijdragen.

Project Parochie 2025 vraagt om goede afstemming

In de komende jaren staat de parochie voor ingrijpende besluiten over de wijze waarop het pastoraat in de parochie wordt vormgegeven. Dit zal ook consequenties hebben op de voorwaardenscheppende terreinen (gebouwen, financiën). Het pastoraal team en het parochiebestuur willen de locaties zeer nadrukkelijk betrekken in deze transitie.

Bemensing locatieraden en pastoraatgroepen

In een aantal locaties van de parochie is het erg moeilijk om de bemensing van locatieraden en pastoraatgroepen rond te krijgen. De hieronder beschreven structuur is geen oplossing voor vacatures, maar reikt een model aan dat flexibel, helder en langer houdbaar is..

 

Nieuw model: locatie-overleg op de locatie  - drie parochiële werkgroepen

Het parochiebestuur van de parochie H. Kruis heeft in december 2018 besloten om in 2019 in de locaties over te gaan tot de instelling van drie coördinatoren/aanspreekpunten per locatie. Deze drie coördinatoren vormen de kern van het locatie-overleg dat in plaats komt van huidige locatieraad en pastoraatgroep. Naast deze drie coördinatoren kan een vierde persoon worden toegevoegd als voorzitter (dit mag ook één van de drie zijn). De huidige leden van pastoraatgroep en locatieraad kunnen ook deel gaan uitmaken van het locatie-overleg. De drie coördinatoren behartigen respectievelijk pastoraat, gebouwen en budget/administratie.

Op het niveau van de parochie met haar zeven locaties ontstaan er daarmee ook drie groepen:

  1. Parochiële werkgroep pastoraat (PWP): alle coördinatoren pastoraat samen met één of twee leden van het pastoraal team,
  2. Parochiële werkgroep budget (financiën) en administratie (PWBA): alle coördinatoren budget/administratie met de penningmeester en secretaris van het parochiebestuur en ….
  3. Parochiële werkgroep gebouwen (PWG): de coördinatoren gebouwen met portefeuillehouder vastgoed van het parochiebestuur.

De parochiële werkgroepen zullen bekijken hoe vaak ze samenkomen. Minimaal 4 keer per jaar.De parochiële werkgroepen worden ingesteld door het parochiebestuur. De leden worden door het parochiebestuur benoemd. Wat betreft de pastorale coördinatoren: zij worden door het parochiebestuur benoemd op voordracht van het pastoraal team. Deze benoemingen geschieden in overleg met de locaties. Vanzelfsprekend gaan deze benoemingen in nauw overleg met de locaties

 Locatieraad: St. Joseph, Nieuw Heeten – Holten

Pastoraat

Marietta Hegeman (Nieuw Heeten)                     

Ambachtstraat 36              8112 AJ Nieuw. Heeten 06 42 73 51 09    m.j.g.hegeman@gmail.com

Gebouwen

Ton Bessembinder                                 

Het Wever 9                      8112 AP Nieuw Heeten 06 24 45 93 20   pf 321542  t.bessembinder@home.nl

Financiën / Administratie

Martin Hunneman                       

Holterweg 81                     8112 AE Nieuw Heeten 0572-320987     mhmhunneman@hotmail.com

 

Pastoraat

Gerard Damink (Holten)                         

Diessenplasstraat 55         7451 DB Holten            0548-362442    g.damink@solcon.nl

 

Bovengenoemde personen vormen samen met de bestaande leden Betsie Vree Egberts, Ineke Herder enLeo Havekes de locatieraad (nieuwe stijl)