Werkgroepen

 

Binnen de locatie is een groot  aantal vrijwilligers continu in de weer met allerlei praktische zaken. De vrijwilligers verzorgen al die werkzaamheden die nodig zijn om de geloofsgemeenschap in de praktijk goed te laten draaien.

De vrijwilligers met de werkzaamheden die  uitgevoerd moeten worden zijn ondergebracht in werkgroepen

Het organiseren en coordineren van de werkgroepen wordt vooral gedaan door de pastoraatsgroep en locatieraad.

De locatieraad zorgt ervoor dat alle middelen die nodig zijn om de vrijwilligers hun werk goed te kunnen laten doen aanwezig zijn.

Het werk van de vrijwilligers is onmisbaar om de geloofsgemeenschap goed te laten draaien.

Er is altijd  vraag en ruimte voor extra vrijwilligers!!

 

Werkgroepen Liturgie.

Liturgisch beraad.
Doel: door middel van overleg met de liturgische werkgroepen van de kerk een goede invulling te geven aan de liturgische vieringen. Het liturgisch beraad bestaat uit een vertegenwoordiger van alle werkgroepen die in liturgie actief zijn.:

Woord- en Communievieringen en Gebedsvieringen.
Doel: het voorbereiden en voorgaan in niet-eucharistische vieringen door leken.

 

Avondwake.
Doel: na overleg met de familie het voorbereiden en verzorgen van een avondwake op de vooravond van de uitvaart van de overledene.

 

Misdienaars, misdienettes, acolieten toortsendragers
Doel: het verlenen van assistentie bij kerkelijke vieringen.

 

Lectrices en lectoren.
Doel: bevorderen en gestalte geven aan de betrokkenheid van de parochiegemeenschap door in
vieringen mee te gaan in Woord en Gebed

Collectanten
Zij zorgen voor de collectes tijdens de diensten

 

Kosters.
De belangrijkste taak van de kosters is het zorgen voor een goed verloop van de vieringen. Zij hebben veel contact met pastores, de verschillende betrokken werkgroepen, koren en individuele personen.
De kosters dragen zorg voor de voorbereidingen van de vieringen, zoals het openen van de kerkdeuren, het ontsteken van verlichting en kaarsen, alsook het klaarzetten van benodigdheden voor een Eucharistieviering. Zij ontvangen de voorgangers, de lector en de misdienaars. Ze zien erop toe dat misgewaden en kovels correct zitten, zorgen dat de misboekjes klaarliggen en de mededelingen gemaakt zijn, ze luiden de klok, enz. enz.

 

Koren.
De parochie kent verschillende koren die met zang de vieringen in de kerk ondersteunen.


Dames- en herenkoor.
Koor Media Vita

Doel van de koren is het verzorgen van de gezangen en liederen in de vieringen van de weekenden, hoogtijdagen, en anderszins voorkomende vieringen van het kerkelijk jaar, alsmede de gezangen en liederen van de rouw- en trouwdiensten.
Iedereen die kan zingen en dat in koorverband wil doen, kan inlichtingen krijgen via de desbetreffende koren contactpersoon. Men kan zich ook direct aanmelden. Elk koor is blij met aanvullingen.
Er wordt wekelijks op een vast tijdstip gerepeteerd.
Dames en Herenkoor repeteren op de donderdag avond,
Media Vita repeteert op dinsdagavond.
Ieder koor verzorgt regelmatig de weekendvieringen.

 

Communie thuis.
Doel: om zieke of oudere parochianen die door omstandigheden niet de communie in de kerk kunnen ontvangen deze thuis te brengen.

 

Bijzondere vieringen.
Jaarlijks zijn er een aantal bijzondere vieringen in verband met een bijzondere gebeurtenis of een bepaald thema. Deze viering worden voorbereid en uitgevoerd door diverse organisaties in overleg met pastores en andere kerkelijke vrijwilligers groepen.

Werkgroepen Catechese.

Gezinsvieringen.
Doel: door middel van themavieringen, kinderen op jonge leeftijden kennis laten maken met de kerk, onder andere door kindvriendelijke vieringen.

Doopvoorbereiding.
Doel: door middel van  doop voorbereidingsavonden de ouders bewuster maken van het waarom van het dopen en toewerken naar een gemeenschappelijke viering.

 

Werkgroep eerste H. Communie.
Doel: het begeleiden van ouders en kinderen naar de eerste H. Communie toe; Samen met de pastoor en werkgroep worden de communicantjes en hun ouders voorbereidt op de eerste H. Communie.

Werkgroep Vormsel
Het Vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk.
In onze parochie wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar (groep 8 van de basisschool) in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keus. Ook dit Sacrament is dan veeleer een beginpunt dan een eindpunt.
In het Sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus.
De werkgroep Vormsel zorgt voor ondersteuning en begeleiding tijdens de voorbereiding van het Vormsel. Dit wordt gedaan in zeer nauwe samenwerking met pastor J. van Steenhoven en de leerkracht van groep 8. Een groot gedeelte van de voorbereiding vinden onder schooltijden plaats. Vele onderdelen en voorbereidingen zullen echter samen met de ouders onder of na schooltijd zijn.

Huwelijksvoorbereiding (zie boven staande).
De liefde tussen 2 mensen, die ervoor kiezen om samen tot elkaars geluk in het leven verder te gaan, wordt vaak ervaren als een wonder, een Godsgeschenk. Het is een weerspiegeling van Gods liefde tot en relatie met de mens. In dankbaarheid kiezen mensen dan ook om dit geluk te vieren en te bekrachtigen in het kerkelijk huwelijk te midden van de geloofsgemeenschap.
Van aanstaande bruidsparen wordt verwacht, dat ze zullen deelnemen aan een tweetal voorbereidingsavonden. Hierbij ontvangen de stellen ook informatie over en materiaal voor de huwelijksviering.

Schoolkatechese
De school Sint Antonius in Marienheem heeft zijn eigen aandeel in de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, maar vooral het godsdienstonderricht zelf wordt op de basisscholen verzorgd door de leerkrachten. De leerkrachten worden daarbij voortdurend begeleid en ondersteund (zowel in gesprekken als met materiaal) door de schoolcatecheet ( J.van Steenhoven).

Werkgroepen Diaconie.

 

Caritas.
Doel: Opkomen voor belangen van en ondersteunend zijn voor de mens die in geestelijke en/of sociale noden verkeert. P.C.I staat voor Parochiele Caritas Instelling.

 

Zonnebloem.
Doel: aandacht geven aan langdurig ziekte, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevenden door middel van organiseren van allerlei activiteiten en bezoeken aan deze medemensen.

Verliezen verwerken
Wij bezoeken na het verlies van een dierbare de nabestaanden namens de parochie. Na een jaar wordt het kruisje bij de nabestaande bezorgd.

Samen aan tafel
Eenmaal per maand komen alleenstaande/ alleengaande mensen bijeen op een vrijdagmiddag om gezellig met elkaar te gaan eten. Dit project wordt pastoraal ondersteund.

Ontmoetingsdagen
In samenwerking tussen de parochies Haarle,  Luttenberg en Mariënheem worden er elk jaar ontmoetingsdagen georganiseerd. Centraal deze dagen staat de kerk met een eucharistie en handoplegging.
Daarnaast een brok gezelligheid en ontspanning met elkaar waarna iedereen met  voldoening weer
huiswaarts gaat.


Lourdeswerk
Lourdes is een plek waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en energie kan vinden. Door samen met velen op reis te gaan naar die bijzondere, helende plek, zal men zo samen gesterkt weer terug kunnen gaan. Tijdens de bedevaart zal men met elkaar vieren, stil worden, processie lopen en handen opleggen. Maar ook alleen of met naasten kan men even naar de Grot gaan, een kaarsje branden of baden bezoeken.
Lourdeswerk houdt in dat mede parochianen over voorgaande geïnformeerd, geënthousiasmeerd en begeleid worden om naar Lourdes te gaan op bedevaart

 

 

Werkgroepen gemeenschapsopbouw.


Secretariaat
Doel: Verzorgen van correspondentie van o.a. MIK, vieringen plannen, misintenties, voorbereidingen en diverse administratieve werkzaamheden.

Buurtvertegenwoordiging.
Doel: Het verzorgen van de contacten tussen de kerk en de parochianen onder andere door verwelkomen van nieuwe parochianen, huisbezoeken en bezorgen van attenties bij diverse speciale gelegenheden en het bezorgen van en ophalen van formulieren ten behoefte van kerkbalans.

Kerkradio
Doel: de mogelijkheid bieden om door middel een zender/ ontvanger systeem thuis de viering in de kerk te kunnen volgen. Het parochiebestuur verhuurt ontvangers.
Via het parochie secretariaat kunt u inlichtingen krijgen over de huur van ontvangers voor het ontvangen van de kerkradio signalen.

Kerkversiering.
Doel: kerk versieren en verzorgen bloemen etc. ten behoefte van diverse vieringen.

Kerkschoonmaak.
Doel: Volgens een vast schema de kerk schoonhouden door een aantal groepen.

Onderhoud kerkgebouw, om de kerk, parochiebos en kerkhof
Een aantal vrijwilligers heeft de taak op zich genomen om daar de nodige werkzaamheden te verrichten, om alles een goed aanzien te geven.

 

ORGANISATIE EN CONTACTPERSONEN

klik hier voor invulling van de werkgroepen + contactpersonen