Liturgie

Profiel: Liturgie

Het doel van de werkgroep met het profiel Liturgie is:

de verschillende liturgische vieringen zodanig vorm te geven  dat alle gelovigen zich aangesproken voelen.   Het woord “liturgie” komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Door het tekort aan priester-voorgangers zijn er andere vormen van liturgie ( dan de Eucharistie) nodig. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen. Naast de Eucharistie kennen we de volgende soorten vieringen:

 • Gebedsviering:  Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen deze viering een aansprekend karakter geven.
 • Woord/communieviering: Deze viering wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen en door het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.
 • Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld i.s.m. de Raad van Kerken. (Salland Festival)
 • Viering van Barmartigheid
 • Viering van Aswoensdag
 • Kruisweg op Goede Vrijdag
 • Paaswake

In  al de genoemde vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol.

De taak van de werkgroep met het profiel Liturgie is, om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

 

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Liturgie vallen.

 

Acolieten en misdienaaars

De taak van de acolieten en misdienaars is het assisteren van de voorganger bij liturgische vieringen.
Nieuwe misdienaars en misdienettes worden opgeleid door de misdienaarbegeleider;
Misdienaars stromen na de basisschool door naar de acolieten, eerst als junior acoliet, later als senior acoliet, met de mogelijkheid om bijvoorbeeld communie uit te reiken. De overstap naar junior acoliet en senior acoliet wordt begeleid door acolieten.
Voor een aantal bijzondere vieringen zoals: de Goede Week, Pasen, Kerst, jubileumvieringen, e.d. wordt apart geoefend.
Jaarlijks zijn er drie of meer bijeenkomsten t.b.v. bestuurlijke en organisatorische activiteiten.
Voor elke viering is er, indien nodig, overleg met de koster en/of voorganger.

 

Taken:

 • Het assisteren tijdens de vieringen (zoals het dragen van het kruis; boek; toortsen; het klaarmaken van de tafel, bellen bij de consecratie), zowel in de weekenden als door de week;
 • Het assisteren bij bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten en jubilea;
 • Het assisteren bij de bedevaart naar Kevelaer en bij het Kevelaerlof in de kerk van de H. Kruisverheffing;
 • Het opleiden en begeleiden van acolieten en misdienaars;
 • Het organiseren en uitvoeren van een gezellige middag of avond voor alle misdienaars en acolieten. De pastores en de kosters worden hierbij uitgenodigd.
 • Het samen met de koster opruimen van het priesterkoor na afloop van de viering.
 • werving nieuwe leden

De contactpersoon voor de misdienaars vraagt via de basisscholen de kinderen. Ook kan men zich aanmelden in de kerk zelf of via het parochiesecretariaat.

 

Avondwake-groep

De taak van de avondwake-groep is het verzorgen van een wake op de avond voor de uitvaart.
De groep werkt zelfstandig.
Eenmaal per jaar komen alle leden van de werkgroep bijeen.
De werkgroep is vertegenwoordigd in of heeft contact met het Liturgisch Beraad.

taken

 • Het bezoeken van de nabestaanden en het in overleg met hen samenstellen van de avondwake;
 • Het schrijven van de tekst voor het In Memoriam in Samen Verder;
 • Het vernieuwen/aanvullen van de map met teksten en gebeden;
 • Het brengen van een geluidsbandje van de wake en de gebruikte teksten naar de nabestaande(n);
 • Het samenstellen en uitvoeren van de gebedsviering met Allerzielen;
 • Het verzorgen van uitnodigingen i.v.m. de viering met Allerzielen, tevens voor het blad Samen Verder;
 • Ontvangst van de genodigden na de Allerzielenviering om na te praten;
 • Het bezorgen van het gedachteniskruisje van de overledene bij de nabestaande(n).

 

Bijzondere versieringen werkgroep

De taak van deze werkgroep is het aanbrengen van de Stöppelhaeneversiering, het aanbrengen van de Adventskrans en het opbouwen van de kerststal. De werkgroep functioneert zelfstandig.
Er is overleg met de pastor, de ontwerper van de Stöppelhaeneversiering, de koster en de schoonmaaksters.
Jaarlijks wordt er voor en na de evenementen een bijeenkomst gehouden met de werkgroep.

taken

 • Het maken, opbouwen en afbreken van de Stöppelhaeneversiering;
 • Het aanbrengen en weghalen van de Adventskrans;
 • Het opbouwen en afbreken van de kerststal;
 • Het verzorgen van de palmtakken

 

Bloemengroep

De taak van de bloemengroep is het verzorgen van de bloemen in de kerk. De groep werkt geheel zelfstandig. Voor overleg komt de groep minimaal 3 keer per jaar bij elkaar, in elk geval voor de Advent/Kerst /Vasten /Pasenperiode en Pinksteren.
Op feestdagen verzorgt de groep samen de versiering, terwijl dit in de weekends gebeurt door twee dames volgens een rooster.
Bij vieringen met een bijzonder karakter of thema is er overleg met een werkgroep of voorganger.
Bij rouw- en trouwdiensten en jubileumvieringen zorgen de betrokken families voor de bloemversiering.

taken

 • Aanleveren, schikken en plaatsen van bloemen/planten voor de versiering van het liturgisch centrum, zijaltaar, gedachteniskapel en Mariahoek
 • Verzorging van de planten/bloemen en het opruimen van de planten/bloemen

 

College van collectanten

De taak van het college van collectanten is het verzorgen van het inzamelen van de giften van de kerkgangers tijdens de vieringen in de kerk. Het college werkt zelfstandig. Het college van collectanten vergadert twee maal per jaar en eens per jaar komen alle leden bij elkaar voor een ontspannende activiteit.

taken:

 • Het collecteren tijdens weekendvieringen en feestdagen en het tellen van de opbrengst direct na de viering;
 • Indien nodig assisteren bij communie-uitreiking;

 

Gebedsvieringen Werkgroep

De taak van deze werkgroep is het verzorgen van vieringen van woord en gebed.
Ongeveer 4 weken voor de betreffende viering komen de leden van de werkgroep één keer bij elkaar.
Over de liederen wordt overlegd met het koor dat in de viering de zang verzorgt.

taken

 • Voorbereiden van de liturgie voor gebedsvieringen volgens een vaste orde van dienst. De vieringen zijn meestal op een vaste zaterdag van iedere maand.
 • Samenstellen liturgieboekje van de gebedsviering;
 • Voorbereiden overweging;
 • Voorgaan met 2 personen in de viering;
 • Archiveren van de vieringen;

 

Gezinsvieringen

De taak van deze werkgroep is het samenstellen van gezinsvieringen en dan met name gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Maandelijks is er op een vaste zaterdag een gezinsviering, alsmede op een aantal feestdagen.
Het is een zelfstandig werkende groep. De werkgroep komt gemiddeld één keer per maand bijeen, circa 5 weken voor iedere viering. Er is overleg met de voorganger, leerkrachten van groep 7 en de dirigent van het kinderkoor. Daarnaast wordt samengewerkt met het secretariaat, dat het boekje uittypt en vermenigvuldigt.

taken

 • Het samenstellen van een gezinsviering aan de hand van een thema, waarbij zo veel mogelijk de lezingen van het kerkelijk jaar worden gevolgd;
 • Het doen van suggesties voor liederen aan de dirigent van het kinderkoor;
 • Het uitwerken van de liturgie en het uitzoeken van illustraties voor het boekje;
 • Het onderhouden van contacten met leerkrachten van groep 7;
 • Het oefenen met kinderen die meedoen tijdens de viering;
 • Het actief helpen in de kerk tijdens de viering.

 

Kindje Wiegen

De taak van deze groep is het verzorgen van het ‘kindje wiegen’ op tweede Kerstdag.
De werkgroep opereert geheel zelfstandig. De groep komt 1 keer voor Kerstmis bij elkaar om de taken te verdelen.

taken

 • Het organiseren, promoten en uitvoeren van het ‘kindje wiegen’ op tweede Kerstdag.

 

Kinderkoor Joy 2 sing

De taak van het kinderkoor is het verzorgen van de zang tijdens (gezins)vieringen in het weekend en op feestdagen.
De werkgroep gezinsvieringen doet vanuit bestaand repertoire suggesties voor liederen aan de dirigent. De dirigent zoekt nieuw repertoire uit dat geschikt is voor kinderen.
Elke donderdagmiddag is er repetitie van 17.45 tot 18.30 uur  in het parochiecentrum tegenover de Kruisverheffing, met uitzondering van de schoolvakanties en vrije schooldagen. Daarnaast zijn er een aantal gezellige uitstapjes voor de leden en krijgen de leden een presentje met Kerst en Pasen.

taken

 • Het zingen tijdens (gezins)vieringen in de weekenden en op feestdagen volgens rooster;
 • Het verzorgen van de kennismakings-, eerste communie- en herinneringsviering;
  werving nieuwe leden

De leden van het koor worden geworven via brieven aan de kinderen op de basisschool. Tijdens de 1e communieviering probeert de voorganger de kinderen enthousiast te maken om bij het kinderkoor te komen zingen.  Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden via het parochiesecretariaat.

 

Koor In Between

De taak van het koor In Between is het verzorgen van de zang tijdens liturgische vieringen. Meestal een themaviering op een vaste zaterdagavond. Een liturgiecommissie komt een aantal weken voor elke themaviering bijeen. Het uitzoeken van liederen gebeurt door de koorleden in overleg met de dirigent / organist.
De repetities zijn op woensdagavond van 19.30 - 21.30 uur.

Koor Viva Voce

De taak van het koor Viva Voce is het verzorgen van de zang tijdens liturgische vieringen. Meestal een themaviering. Een liturgiecommissie komt een aantal weken voor elke themaviering bijeen. Het uitzoeken van liederen gebeurt door de koorleden in overleg met de dirigent / organist. De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur. 

taken voor zowel In Between als Viva Voce

 • Samenstellen van een themaviering, inclusief het vaststellen van de liederen;
 • Vaststellen van te zingen liederen in andere vieringen;
 • Het verzorgen van de zang tijdens weekendvieringen en bijzondere dagen, zoals Kerst;
 • Het organiseren van activiteiten voor het eigen koor.

Koor (Dames)

De taak van het dameskoor is het verzorgen van de zang in rouw- en trouwdiensten en bij jubilea, maar soms ook in de vieringen in het weekeinde en op bijzondere dagen, met name de Mariafeesten.
Het koor heeft een eigen bestuur. Het uitzoeken van liederen gebeurt door een commissie liedkeuze in overleg met de dirigent / organist.
De repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 - 21.15 uur in de Pauluskerk en op woensdagavond van ..... in de kerk van de H. Kruisverheffing.

taken

 • Het muzikaal en vocaal ondersteunen van liturgievieringen, zowel met het dameskoor, of als onderdeel van het gemengd koor;
 • Het verzorgen van de zang tijdens vieringen in de Hartkamp;
 • Het organiseren van activiteiten voor de eigen leden, zoals het St. Caeciliafeest.

 

Koor (Heren)

De taak van het herenkoor is het verzorgen van de zang tijdens liturgische vieringen. Meestal op zondagochtend en bij avondwakes. 
Het uitzoeken van liederen gebeurt door een commissie liedkeuze in overleg met de dirigent / organist.
De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15 - 22.00 uur in de pauluskerk en op donderdagavond van 21.00 - 22.00 uur in de kerk van de H. Kruisverheffing.

taken

 • Het muzikaal en vocaal ondersteunen van liturgievieringen, zowel met het herenkoor, of als onderdeel van het gemengd koor; dit gebeurt meestal op zondag, feestdagen en tijdens avondwakes;
 • Het verzorgen van de zang tijdens vieringen in de Hartkamp;
 • Het organiseren van activiteiten voor de eigen leden, zoals het St. Caeciliafeest.

 

Kosters

De kosters zorgen ervoor dat de liturgische vieringen in de kerk kunnen plaatsvinden.
Er is overleg met de voorgangers en bepaalde werkgroepen over specifieke wensen. Daarnaast worden de acolieten of misdienaars ingeseind over bijzondere zaken. Bij uitvaarten is er overleg met de begrafenisondernemer.
Er is een kostershandboek aanwezig, waarin de meeste dingen staan, waar een koster aan moet denken.
De kosters komen op ad-hoc basis voor overleg bij elkaar. Daarnaast hebben ze een ontspannende activiteit samen met de acolieten.

taken

 • Bijhouden voorraad en inventaris;
 • Openen en sluiten van het kerkgebouw;
 • Klaarzetten benodigdheden voor vieringen;
 • Zo nodig helpen bij collecteren en uitreiken communie;
 • Begeleiden acolieten en misdienaars;
 • Assisteren bij uitvaarten en avondwakes
 • Collecteren bij avondwaken en rouw- en trouwdiensten;

 

Lectoren

De taak van deze werkgroep is het verzorgen van de lezingen en voorbeden in de reguliere weekendvieringen en op feestdagen. Thema-, gebeds- en gezinsvieringen kennen hun eigen lectoren.

taken

 • Het voorbereiden en lezen van de eerste lezing en de voorbeden;
 • Het assisteren bij het uitreiken van de communie in eucharistie- en woord- en communievieringen.

 

Voorbeden werkgroep

De taak van deze werkgroep is het verzorgen van de voorbede voor de weekendvieringen en op feestdagen.

taken

 • Het samenstellen van de voorbede voor de weekendvieringen;
 • Het neerleggen van de voorbede in de map t.b.v. de lector.