Diaconie

Profiel: Diaconie

Het doel van werkgroep met het profiel Diaconie is:

signaleren, aandacht schenken en zorg geven. Vanuit de geloofsgemeenschap is aangegeven dat de volgende groeperingen hiervoor in aanmerking komen: jongeren, zieken, ouderen, mensen die lief en leed overkomt, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen in ontwikkelingslanden, maar ook soms specifieke bevolkingsgroepen die in moeilijke omstandigheden verkeren, zoals bijvoorbeeld mensen uit de agrarische sector.

De leden van de werkgroep met het profiel Diaconie willen binnen de geloofsgemeenschap met de inspiratie van de Geest van Jezus er zijn voor anderen en  aandacht en zorg  geven. Maatschappelijke organisatie van de overheid hebben sociale taken van de kerk uit het verleden overgenomen zoals de zorg voor zieken, onderwijs, werkelozen, gehandicapten enz. Als geloofsgemeenschap kunnen we een aanvullende taak hebben.  We willen graag betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren en stellen ons beschikbaar voor mensen die tussen wal en schip dreigen terecht te komen.

Om  aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO,  de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie H. Kruis.  Vanuit de parochie  is er nog  niet zo veel aandacht voor diaconie. We zijn dan ook begonnen met het inventariseren, in beeld brengen wat er is aan hulp en nood in onze gemeenschap bestaat.

 

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Diaconie vallen.

Lourdes-werkgroep Raalte en omstreken

De taak van deze werkgroep is het organiseren en uitvoeren van een bedevaart naar Lourdes binnen het cluster Raalte/Broekland. De Lourdes-werkgroep is een inter-parochiële werkgroep.
Er zijn ongeveer twaalf bijeenkomsten per jaar. Daarnaast zijn er een aantal nationale en regionale bijeenkomsten en een paar avonden voor de gehele groep deelnemers aan de Lourdesreis
Ook heeft de groep overleg en is er samenwerking met andere bedevaartorganisaties, zowel landelijk als regionaal.

 

Parochiële Caritas Instelling Raalte (PCI)

De taak van de PCI is het beheren van de gelden en het vermogen van de Parochiële Caritas Instelling Raalte dorp; het  na zorgvuldige overweging toekennen van een schenking en/of lening in noodlijdende situaties en het ondersteunen van organisaties die problemen en knelpunten rond armoede in de gemeente aan de kaak stellen.
De PCI is een inter-parochiële werkgroep binnen de Raalter geloofsgemeenschap. Zij bekleedt binnen deze geloofsgemeenschap een zelfstandige positie. Financiële verantwoording wordt afgelegd aan het bisdom (o.a. door middel van een accountantsverklaring). Er zijn een aantal bijeenkomsten per jaar.
Er is contact met de PCI’s van een aantal geloofsgemeenschappen in de buurt en met de adviesraad werk en inkomen van de gemeente.

 

Seniorenpastoraat

De taak van deze werkgroep is een bijdrage leveren aan het welbevinden van senioren door hen samen te brengen rond door henzelf aangedragen onderwerpen en hun levensverhalen en door hen te bezoeken.
Het is niet de leeftijd op zich, maar het feit dat de toekomst voor een groot deel achter hen ligt, dat senioren bij elkaar brengt. Senioren hebben hun eigen verhalen, hun eigen ervaringen, hun eigen zorgen en hun eigen vragen rond zingeving en geloof.
Op een drietal manieren probeert het seniorenpastoraat senioren van dienst te zijn:
1. door het organiseren van themamiddagen. Deze zijn meestal informatief, maar de nadruk kan ook liggen op wederzijdse uitwisseling tussen de aanwezigen;
2. door onderling pastoraat, waarbij een beperkt aantal senioren onder leiding van een seniorgespreksleider elkaar ontmoeten rond hun eigen levensverhaal. Als leidraad wordt de KBO-brochure ‘het verhaal van je leven’ gebruikt.
3. door het gevraagd of ongevraagd bezoeken van senioren thuis. Gewoon aandacht vanuit de parochie vanuit de gedachte hoe het met iemand gaat. Daarbij wordt aangesloten bij de veelgehoorde roep dat er zoveel eenzaamheid zou zijn of is. Voor dit werk is een aparte bezoekgroep beschikbaar. De leden van de bezoekgroep hebben een korte toerustingscursus gevolgd.

De werkgroep komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Per jaar wordt gestreefd naar 4 themamiddagen. Een pastoraal werker maakt deel uit van de werkgroep.
De werkgroep werkt samen met de afdeling Raalte van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO); minimaal 1 lid van de werkgroep is afgevaardigd namens de KBO. Tevens wordt op ad-hoc basis overlegd met andere groepen in de gemeente Raalte, die senioren als doelgroep hebben.

 

Werkgroep Vastenmaaltijd

De taak van deze werkgroep is stilstaan bij onze manier van leven en de oneerlijke verdeling van welvaart en voedsel in de wereld door samen een sobere maaltijd te gebruiken tijdens de vastenperiode.
De werkgroep is zelfstandig. De werkgroep komt ter voorbereiding een paar keer bij elkaar. Er is één vastenmaaltijd tijdens de vasten.
De vastenmaaltijd is gelieerd aan de vastenactie. Het doel en land van de vastenactie wordt in het liturgisch beraad vastgesteld.
De maaltijd wordt bij voorkeur gehouden voorafgaande aan de gebedsviering, waarin de vastenactie eveneens centraal staat. Feitelijk maakt de gebedsviering onderdeel uit van de maaltijd. Iemand van de werkgroep gebedsvieringen maakt deel uit van de werkgroep vastenmaaltijd.

 

Werkgroep Verliezen verwerken Raalte

De taak van deze werkgroep is mensen in de geloofsgemeenschap de gelegenheid geven om te praten over hun verdriet, ontstaan door het overlijden van een dierbare en daardoor behulpzaam zijn bij de verwerking van hun verlies.
De werkgroep heeft een aanspreekpunt in de coördinatiegroep.
Een paar keer per jaar is er een bijeenkomst met de bezoekers (van de nabestaanden) van de groep.

 

Ziekenapostolaat Raalte

De taak van deze werkgroep is het betrokken houden van de zieken bij de geloofsgemeenschap, en het bevorderen van hun onderlinge contacten
De werkgroep is zelfstandig met een eigen financieel beheer. De werkgroep heeft een aanspreekpunt in de coördinatiegroep. Een pastor maakt deel uit van het bestuur van de werkgroep.
Ongeveer 5 keer per jaar is er een vergadering van het bestuur en één keer per jaar is er een gezellige avond met/voor alle vrijwilligers.
Maandelijks worden lijsten i.v.m. de verjaardagsactie uitgereikt aan de vrijwilligers en wordt het geld geïnd van de vorige periode.
Er wordt intensief samengewerkt met de locatiesecretariaten en de pastores in verband met de administratie en het doorgeven van ziektegevallen en ziekenhuisopnames