Catechese

Profiel: Catechese

Het doel van de werkgroep met het profiel Catechese is:

aandacht schenken aan de openbaring van Jezus van Nazareth om te komen tot een eigen gelovige levensbeschouwing met de bijbel als bron en de eigentijdse levensverhalen als middel.Daarbij hebben kinderen en jongeren speciale aandacht maar andere leeftijdscategorieen worden niet vergeten.

De leden van de werkgroep met het profiel Catechese streven ernaar dat de catecheselevendig, levensnabij en begrijpbaar is , maar ook warmte en een gevoel van intimiteit biedt. Catechese dient laagdrempelig te zijn, vriendelijk en in een goede sfeer gebracht. Catechese geeft verbondenheid, saamhorigheid en is gastvrij en uitnodigend. De leden willen geïnteresseerden nadrukkelijk uitnodigen bij de vieringen gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen

De leden van de werkgroep met het profiel Catechese willen bereiken dat er een goed overleg is tussen de leden van de diverse werkgroepen binnen het gebied catechese. De leden nemen daartoe contact op met  de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en zijn bij vergaderingen / bijeenkomsten van deze  werkgroepen  aanwezig.

 

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Catechese vallen.

Bijbelleesgroep

De taak van deze groep is het ‘ontmoeten’ van Bijbelteksten en ervan proeven en genieten.
Met een tiental mensen wordt er in de winterperiode op een vaste ochtend in de Pauluszaal om de beurt voorgelezen uit de bijbel. De bijbel wordt van voor naar achter gelezen. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De groep is zelfstandig.
In de winterperiode vinden in onderling overleg vanaf eind oktober tot eind maart ongeveer 20 bijeenkomsten plaats.

 

Werkgroep dopen

De taak van deze werkgroep is het voorbereiden op en begeleiden van ouders bij de doop van hun kind.
Ter voorbereiding op de doop worden avonden georganiseerd. Voor elke avond worden 6 ouderparen uitgenodigd. Twee leden van de werkgroep en de pastoor verzorgen de avond. De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: in het eerste deel van de avond komen aan de hand van een doopspel (waarbij o.a. de geboortekaartjes worden gebruikt) vragen aan de orde zoals: waarom laten jullie je kind dopen? Wat hebben jullie zelf meegekregen met de doop? Wat willen jullie zelf meegeven aan je kind? Het tweede deel van de avond wordt door de pastoor verzorgd die o.a. ingaat op de doopsymbolen. De avond wordt afgesloten door een lid van de werkgroep.
De bijeenkomsten zijn een aanbod van de kerk aan de ouders. Deelname aan de doopvoorbereiding is verplicht voor ouders die hun kind in de geloofsgemeenschap willen laten dopen.
De doopviering wordt apart voorbereid door de ouders en de pastoor.
De werkgroep werkt zelfstandig en heeft een vast aanspreekpunt.
Er is overleg met het secretariaat, dat geboortekaartjes ontvangt en een felicitatiekaart stuurt.

 

Jaarlijks worden er circa 12 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Deze worden bij toerbeurt begeleid door leden van de werkgroep en de pastoor.
Er zijn één of twee leden van de werkgroep aanwezig bij elke doopviering.
Drie keer per jaar is er een bijeenkomst van de werkgroep waarin algemene zaken aan de orde komen en er een evaluatie plaatsvindt.

Werkgroep Eerste H.Communie

De taak van deze werkgroep is het voorbereiden van ouders en kinderen op de Eerste H. Communie.
De meeste kinderen worden aan de hand van een werkboek op school voorbereid door de pastoor maar vooral door de leerkracht. Veel opdrachten gebeuren thuis samen met de ouders. Ook de kinderen in de klas, die geen Eerste Communie doen, werken op school aan het werkboek. Voor de start ontvangen de ouders een informatieboekje en vindt er een informatieavond plaats op school. Tijdens die avond worden ouders gevraagd mee te werken aan presentatieviering, viering Eerste H.Communie, herinneringsviering en de versiering daaromheen. In beide kerken worden voor de vieringen dezelfde boekjes gebruikt.
De werkgroep werkt zelfstandig. De pastoor is bij de meeste bijeenkomsten aanwezig.
Er zijn ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar. Per school is er een ouderavond, waarop telkens twee leden van de werkgroep aanwezig zijn.
Er wordt intensief samengewerkt met de leerkrachten van de diverse katholieke basisscholen.

 

Werkgroep Vormsel


De taak van deze werkgroep is het voorbereiden van de kinderen van groep 8 en hun ouders op het H. Vormsel.
De meeste kinderen worden aan de hand van een projectmap op school voorbereid door de pastor en de leerkracht. Ook de kinderen in de klas, die geen H.Vormsel doen, werken op school aan het project. Kinderen op niet-katholieke basisscholen worden buiten schooltijd in de parochiezaal voorbereid. Een aantal opdrachten uit de projectmap gebeuren thuis samen met de ouders. Voor de start ontvangen de ouders een informatieboekje en vindt er een informatieavond plaats op school. Tijdens die avond worden ouders gevraagd mee te werken aan het samenstellen van de Vormselviering, de versiering daaromheen en het organiseren van bijzondere activiteiten, die veelal onder schooltijd plaatsvinden.
Er is per school één ouderavond. De werkgroep komt met de leerkrachten een tweetal keren bijeen. Daarnaast vergadert zij zelf nog twee keer. 
Er wordt intensief samengewerkt met de leerkrachten van groep 8. Daarnaast wordt samengewerkt met het jongerenpastoraat, voor wie tijdens de informatieavond een plek is ingeruimd.
Het secretariaat verzorgt de afhandeling van de foto’s en het inbrengen van de vormselbriefjes.
De werkgroep werkt zelfstandig en heeft een aanspreekpunt in de coördinatiegroep.

 

Werkgroep Huwelijksvoorbereiding

De taak van deze werkgroep is het bij elkaar brengen van paren die voornemens zijn in de daarop volgende periode elkaar het sacrament van het huwelijk toe te dienen; hen bewust(er) maken van de redenen waarom zij in de kerk trouwen, van de plaats die het kerkelijk huwelijk inneemt in de reeks van sacramenten en van de rituelen die het wezen van de huwelijkssluiting vormen; hen door groepsgesprekken over zowel relationele als religieuze onderwerpen aan te zetten hier dieper over na te denken en hen door de gevoerde gesprekken te inspireren ook thuis met elkaar dieper in te gaan op bepaalde zaken.
Er wordt een groep van maximaal zes bruidsparen uitgenodigd op de pastorie. Tijdens de twee avonden onder leiding van twee begeleiders vinden er aan de hand van werkbladen, een video-opname en andere werkvormen groepsgesprekken plaats.
Jaarlijks is er minimaal één bijeenkomst om de avonden voor te bereiden. Voor wat betreft de groepen zijn er steeds twee avonden. Dit komt per jaar neer op vier tot zes avonden.
De pastoor is lid van de werkgroep. De coördinator/contactpersoon heeft tijdens de voorbereiding regelmatig contact met de pastoor.