Pastoraat

PASTORAAT

 De coördinator Pastoraat is Corry Hondshorst.

Haar back-up is Angela Hoppen.

 De taken van de coördinator Pastoraat hebben betrekking op de gebieden Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. De coördinator onderhoudt het contact met de basisschool en is aanspreekpunt voor oecumene en alle overige pastorale aangelegenheden. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

 Catechese

Catechese betekent aandacht schenken aan de openbaring van Jezus van Nazareth om te komen tot een eigen gelovige levensbeschouwing met de bijbel als bron en de eigentijdse levensverhalen als middel. Daarbij hebben kinderen en jongeren speciale aandacht maar andere leeftijdscategorieën worden niet vergeten. Pastoraat streeft ernaar dat de catechese levendig, levensnabij en begrijpbaar is, maar ook warmte en een gevoel van intimiteit biedt. Catechese dient laagdrempelig te zijn, vriendelijk en in een goede sfeer gebracht. Het geeft verbondenheid, saamhorigheid en is gastvrij en uitnodigend. Corry en Angela willen bereiken dat er een goed overleg is tussen henzelf en de leden van de werkgroepen binnen het gebied Catechese. Dat zijn met name de werkgroepen die betrekking hebben op de sacramenten. Zij zullen op eigen initiatief en/of op verzoek bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.

 Onder Catechese vallen de volgende werkgroepen:

Doopvieringen

Eerste Heilige Communie

Huwelijk

Vormsel

 

De voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen vinden in parochieel verband plaats.

 

Diaconie

Diaconie is signaleren, aandacht schenken en zorg geven. Daarvoor komen vanuit onze geloofsgemeenschap de volgende groeperingen in aanmerking komen: jongeren, zieken, ouderen, mensen die lief en leed overkomt, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen in ontwikkelingslanden, maar ook soms specifieke bevolkingsgroepen die in moeilijke omstandigheden verkeren, zoals bijvoorbeeld mensen uit de agrarische sector. Wij willen binnen de geloofsgemeenschap met de inspiratie van de Geest van Jezus er zijn voor anderen en aandacht en zorg geven. Maatschappelijke organisaties van de overheid hebben sociale taken van de kerk uit het verleden overgenomen zoals de zorg voor zieken, onderwijs, werklozen, gehandicapten enz. Als geloofsgemeenschap kunnen we een aanvullende taak hebben. We willen graag betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren en stellen ons beschikbaar voor mensen die tussen wal en schip dreigen terecht te komen.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis.

 

Onder Diaconie vallen de volgende werkgroepen:

Jarigen (85 jaar en ouder)

Ziekenbezoek.

 

Parochiebreed zijn er nog de werkgroepen die de bedevaarten naar de diverse bedevaartsoorden (zoals Lourdes en Kevelaer) regelen en is er nog het Seniorenpastoraat Broekland/Raalte.

Gemeenschapsopbouw

Het doel van de Gemeenschapsopbouw is het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buitenkerkelijke gelovigen. De locatie Heilige Marcellinus wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

Heel belangrijk is een goede communicatie met vrijwilligers en de leden van onze geloofsgemeenschap. Helaas is er nog geen gezamenlijk parochieblad van de parochie Heilig Kruis maar u kunt veel informatie vinden op de website parochieheiligkruis.nl.

En in het Broeklands Informatieblad, de BIB, staat de meest relevante informatie van onze parochie en van onze eigen locatie.

 

Liturgie

Het woord 'liturgie' komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Het is belangrijk om de verschillende liturgische vieringen die in de Heilige Marcellinuskerk worden gehouden te continueren en zodanig vorm te geven dat alle gelovigen zich aangesproken voelen. Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie dan de eucharistie meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken. Naast de eucharistie kent de Heilige Marcellinuskerk de volgende soorten vieringen:

  • Gebedsviering: Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen deze viering een aansprekend karakter geven.
  • Woord/communieviering: Deze viering wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen en door het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.
  • Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld iin samenwerking met de Raad van Kerken. 

In al de genoemde vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol.

Het is belangrijk om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

 

Onder Liturgie vallen de volgende werkgroepen:

Acolieten

Avondwake

Bloemengroep

Diversen

Gebedsdiensten

Gemengd Koor

Gezinsvieringen

Kerkversiering

Kindje wiegen

Kinderkoor Vrolijke Noot

Kosters

Lectoren

Misdienaars

Raad van Kerken

Welkom nieuwe parochianen