Liturgie

Liturgie

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Liturgie is de verschillende liturgische vieringen,die in de Heilige Marcellinuskerk worden gehouden te continueren en zodanig vorm te geven dat alle gelovigen zich aangesproken voelen. Het woord 'liturgie' komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie (dan de Eucharistie) meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken. Naast de Eucharistie kent de Heilige Marcellinuskerk de volgende soorten vieringen:

 • Gebedsviering: Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen deze viering een aansprekend karakter geven.
 • Woord/communieviering: Deze viering wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen en door het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.
 • Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld iin samenwerking met de Raad van Kerken. 

In al de genoemde vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Liturgie is, om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen de geloofsgemeenschap van de Heilige Marcellinus geloofsgemeenschap.

Acolieten en misdienaaars

De taak van de acolieten en misdienaars is het assisteren van de voorganger bij liturgische vieringen.
Nieuwe misdienaars en misdienettes worden opgeleid door de misdienaarbegeleider;

Taken:

 • Het assisteren tijdens de vieringen (zoals het dragen van het kruis; boek; toortsen; het klaarmaken van de tafel, bellen bij de consecratieHet assisteren bij bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten en jubilea;
 • Het samen met de koster opruimen van het priesterkoor na afloop van de viering.

Avondwake-groep

De taak van de avondwake-groep is het verzorgen van een wake op de avond voor de uitvaart.
De groep werkt zelfstandig.
Periodiek komen alle leden van de werkgroep bijeen.
De werkgroep is vertegenwoordigd in of heeft contact met het Liturgisch Beraad.

Taken:

 • Het bezoeken van de nabestaanden en het in overleg met hen samenstellen van de avondwake;
 • Het schrijven van de tekst voor het In Memoriam in Drieluik;
 • Het vernieuwen/aanvullen van de map met teksten en gebeden;
 • Het brengen van een geluidsopname van de wake en de gebruikte teksten naar de nabestaande(n);
 • Het samenstellen en uitvoeren van de gebedsviering met Allerzielen;
 • Het verzorgen van uitnodigingen i.v.m. de viering met Allerzielen, tevens voor het parochieblad;
 • Ontvangst van de genodigden na de Allerzielenviering om na te praten;
 • Het bezorgen van het gedachteniskruisje van de overledene bij de nabestaande(n).

Bijzondere versieringen werkgroep

De taak van deze werkgroep is het aanbrengen van de Stöppelhaeneversiering, het aanbrengen van de Adventskrans en het opbouwen van de kerststal. De werkgroep functioneert zelfstandig.

Taken:

 • Het maken, opbouwen en afbreken van de Stöppelhaeneversiering;
 • Het aanbrengen en weghalen van de Adventskrans;
 • Het opbouwen en afbreken van de kerststal;
 • Het verzorgen van de palmtakken

Bloemengroep

De taak van de bloemengroep is het verzorgen van de bloemen in de kerk. De groep werkt geheel zelfstandigBij vieringen met een bijzonder karakter of thema is er overleg met een werkgroep of voorganger.
Bij rouw- en trouwdiensten en jubileumvieringen zorgen de betrokken families voor de bloemversiering.

Taken:

 • Aanleveren, schikken en plaatsen van bloemen/planten voor de versiering van het hoofd- enzijaltaar en de Mariahoek
 • Verzorging van de planten/bloemen en het opruimen van de planten/bloemen

Werkgroep gebedsvieringen

De taak van deze werkgroep is het verzorgen van vieringen van woord en gebed en communievieringen.
De werkgroep valt onder het Liturgisch Beraad en heeft daarin ook een aanspreekpunt. 

Taken:

 • Voorbereiden van de liturgie voor gebedsvieringen volgens een vaste orde van dienst. Samenstellen liturgieboekje van de gebedsviering;
 • Voorbereiden overweging;
 • Voorgaan met 2 personen in de viering;
 • Archiveren van devieringen;

Gezinsvieringen

De taak van deze werkgroep is het samenstellen van gezinsvieringen en dan met name gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Regelmatig is er op een zaterdag een gezinsviering, alsmede op een aantal feestdagen. Hierbij wordt soms kinderopvang geregeld.
Het is een zelfstandig werkende groep Er is overleg met de voorganger en met de dirigent van het kinderkoor..

Taken:

 • Het samenstellen van een gezinsviering aan de hand van een thema, waarbij zo veel mogelijk de lezingen van het kerkelijk jaar worden gevolgd;
 • Het doen van suggesties voor liederen aan de dirigent van het kinderkoor;
 • Het uitwerken van de liturgie en het uitzoeken van illustraties voor het boekje;
 • Het oefenen met kinderen die meedoen tijdens de viering;
 • Het actief helpen in de kerk tijdens de viering.

Kindje Wiegen

De taak van deze groep is het verzorgen van het ‘kindje wiegen’ op tweede Kerstdag.
De werkgroep opereert geheel zelfstandig. De groep komt 1 keer voor Kerstmis bij elkaar om de taken te verdelen.

Taken:

 • Het organiseren, promoten en uitvoeren van het ‘kindje wiegen’ op tweede Kerstdag.

Kinderkoor De Vrolijke Noot De taak van het kinderkoor is het verzorgen van de zang tijdens (gezins)vieringen in het weekend en op feestdagen, tijdens doopvieringen en bij ‘kindje wiegen’
De werkgroep gezinsvieringen doet vanuit bestaand repertoire suggesties voor liederen aan de dirigent. De dirigent zoekt nieuw repertoire uit dat geschikt is voor kinderen.

Taken:

 • Het zingen tijdens (gezins)vieringen in de weekenden en op feestdagen volgens rooster, tijdens doopvieringen en bij ‘kindje wiegen’
 • Het verzorgen van de kennismakings-,  en herinneringsviering van de Eerste Heilige Communie

Koor Inspiration De taak van het koor Inspiration is het verzorgen van de zang tijdens liturgische vieringen. Meestal een themaviering op een zaterdagavond. Een liturgiecommissie komt een aantal weken voor elke themaviering bijeen. Het uitzoeken van liederen gebeurt door de koorleden in overleg met de dirigent / organist.
 

Taken:

 • Samenstellen van een themaviering, inclusief het vaststellen van de liederen;
 • Vaststellen van te zingen liederen in andere vieringen;
 • Het verzorgen van de zang tijdens weekendvieringen en bijzondere dagen
 • Het organiseren van activiteiten voor het eigen koor.

Gemengd Koor

De taak van het Gemengd Koor is het verzorgen van de zang tijdens de weekendvieringen, bijrouw- en trouwdiensten en bij jubilea, Het koor heeft een eigen bestuur. Het uitzoeken van liederen gebeurt door een commissie liedkeuze in overleg met de dirigent / organist.

Taken:

 • Het muzikaal en vocaal ondersteunen van liturgievieringen, Het organiseren van activiteiten voor de eigen leden, zoals het St. Caeciliafeest.

Kosters

De kosters zorgen ervoor dat de liturgische vieringen in de kerk kunnen plaatsvinden.
Er is overleg met de voorgangers en bepaalde werkgroepen over specifieke wensen. Daarnaast worden de acolieten of misdienaars ingeseind over bijzondere zaken. Bij uitvaarten is er overleg met de begrafenisondernemer.
Er is een kostershandboek aanwezig, waarin de meeste dingen staan, waar een koster aan moet denken.
De kosters komen periodiekvoor overleg bij elkaar.

Taken:

 • Bijhouden voorraad en inventaris;
 • Openen en sluiten van het kerkgebouw;
 • Klaarzetten benodigdheden voor vieringen;
 • Zo nodig helpen bij collecteren en uitreiken communie;
 • Begeleiden acolieten en misdienaars;
 • Assisteren bij uitvaarten en avondwakes

Lectoren

De taak van deze werkgroep is het verzorgen van de lezingen en voorbeden in de reguliere weekendvieringen en op feestdagen. 

Taken:

 • Het voorbereiden en lezen van de eerste lezing en de voorbeden;
 • Het assisteren bij het uitreiken van de communie in eucharistie- en woord- en communievieringen.