Diaconie

Diaconie

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Diaconie is:

signaleren, aandacht schenken en zorg geven. Vanuit de geloofsgemeenschap is aangegeven dat de volgende groeperingen hiervoor in aanmerking komen: jongeren, zieken, ouderen, mensen die lief en leed overkomt, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen in ontwikkelingslanden, maar ook soms specifieke bevolkingsgroepen die in moeilijke omstandigheden verkeren, zoals bijvoorbeeld mensen uit de agrarische sector.

De leden van de pastoraatsgroep met het profiel Diaconie willen binnen de geloofsgemeenschap met de inspiratie van de Geest van Jezus er zijn voor anderen en aandacht en zorg geven. Maatschappelijke organisatie van de overheid hebben sociale taken van de kerk uit het verleden overgenomen zoals de zorg voor zieken, onderwijs, werkelozen, gehandicapten enz. Als geloofsgemeenschap kunnen we een aanvullende taak hebben. We willen graag betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren en stellen ons beschikbaar voor mensen die tussen wal en schip dreigen terecht te komen.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis. Vanuit de parochie is er nog niet zo veel aandacht voor diaconie. We zijn dan ook begonnen met het inventariseren, in beeld brengen wat er is aan hulp en nood in onze gemeenschap bestaat.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Diaconie vallen binnen de geloofsgemeenschap van de Heilige Marcellinus.

Lourdes-werkgroep Raalte en omstreken

De taak van deze werkgroep is het organiseren en uitvoeren van een bedevaart naar Lourdes voor leden van de geloofsgemeenschappen van Raalte en Broekland.
Er zijn ongeveer twaalf bijeenkomsten per jaar. Daarnaast zijn er een aantal nationale en regionale bijeenkomsten en een paar avonden voor de gehele groep deelnemers aan de Lourdesreis
Ook heeft de groep overleg en is er samenwerking met andere bedevaartorganisaties, zowel landelijk als regionaal.

Seniorenpastoraat Broekland/Raalte

De taak van deze werkgroep is een bijdrage leveren aan het welbevinden van senioren door hen samen te brengen rond door henzelf aangedragen onderwerpen en hun levensverhalen en door hen te bezoeken.
Het is niet de leeftijd op zich, maar het feit dat de toekomst voor een groot deel achter hen ligt, dat senioren bij elkaar brengt. Senioren hebben hun eigen verhalen, hun eigen ervaringen, hun eigen zorgen en hun eigen vragen rond zingeving en geloof.
Op een drietal manieren probeert het seniorenpastoraat senioren van dienst te zijn:
1. door het organiseren van themamiddagen. Deze zijn meestal informatief, maar de nadruk kan ook liggen op wederzijdse uitwisseling tussen de aanwezigen;
2. door onderling pastoraat, waarbij een beperkt aantal senioren onder leiding van een seniorgespreksleider elkaar ontmoeten rond hun eigen levensverhaal. Als leidraad wordt de KBO-brochure ‘het verhaal van je leven’ gebruikt.
3. door het gevraagd of ongevraagd bezoeken van senioren thuis. Gewoon aandacht vanuit de parochie vanuit de gedachte hoe het met iemand gaat. Daarbij wordt aangesloten bij de veelgehoorde roep dat er zoveel eenzaamheid zou zijn of is. Voor dit werk is een aparte bezoekgroep beschikbaar. De leden van de bezoekgroep hebben een korte toerustingscursus gevolgd.

De werkgroep komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Per jaar wordt gestreefd naar 4 themamiddagen. Een pastoraal werker deel uit van de werkgroep.
De werkgroep werkt samen met de afdeling Raalte van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO); minimaal 1 lid van de werkgroep is afgevaardigd namens de KBO. Tevens wordt op ad-hoc basis overlegd met andere groepen in de gemeente Raalte, die senioren als doelgroep hebben.