Catechese

Catechese

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Catechese is:

aandacht schenken aan de openbaring van Jezus van Nazareth om te komen tot een eigen gelovige levensbeschouwing met de bijbel als bron en de eigentijdse levensverhalen als middel. Daarbij hebben kinderen en jongeren speciale aandacht maar andere leeftijdscategorieën worden niet vergeten.

De leden van de pastoraatsgroep met het profiel Catechese streven ernaar dat de catechese levendig, levensnabij en begrijpbaar is, maar ook warmte en een gevoel van intimiteit biedt. Catechese dient laagdrempelig te zijn, vriendelijk en in een goede sfeer gebracht. Catechese geeft verbondenheid, saamhorigheid en is gastvrij en uitnodigend. De leden willen geïnteresseerden nadrukkelijk uitnodigen bij de vieringen gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen

De leden van de pastoraatsgroep met het profiel Catechese willen bereiken dat er een goed overleg is tussen de leden van de diverse werkgroepen binnen het gebied catechese. De leden nemen daartoe contact op met de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en zijn bij vergaderingen / bijeenkomsten van deze werkgroepen aanwezig.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Catechese vallen binnen de geloofsgemeenschap van de Heilige Marcellinus.

Werkgroep Dopen Broekland/Raalte

De taak van deze werkgroep is het voorbereiden op en begeleiden van ouders bij de doop van hun kind in de geloofsgemeenschappen van Broekland en Raalte.
Ter voorbereiding op de doop worden avonden georganiseerd. Voor elke avond worden 6 ouderparen uitgenodigd. Twee leden van de werkgroep en een lid van het pastoraal team verzorgen de avond. De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: in het eerste deel van de avond komen aan de hand van een doopspel (waarbij o.a. de geboortekaartjes worden gebruikt) vragen aan de orde zoals: waarom laten jullie je kind dopen? Wat hebben jullie zelf meegekregen met de doop? Wat willen jullie zelf meegeven aan je kind? Het tweede deel van de avond wordt door de pastoor verzorgd die nonder anere ingaat op de doopsymbolen. De avond wordt afgesloten door een lid van de werkgroep.
De bijeenkomsten zijn een aanbod van de kerk aan de ouders. Deelname aan de doopvoorbereiding is verplicht voor ouders die hun kind in de geloofsgemeenschappen willen laten dopen.
De doopviering wordt apart voorbereid door de ouders en de pastoor of de parochie-vicaris.
De werkgroep werkt zelfstandig en heeft een aanspreekpunt bij elk van de 3 locaties.
Er is overleg met het secretariaat, dat geboortekaartjes ontvangt en een felicitatiekaart stuurt.

Periodiek worden er doopvoorbereidingsavonden gehouden.  Deze worden bij toerbeurt begeleid door twee leden van de werkgroep en de pastoor.
Er zijn één of twee leden van de werkgroep aanwezig bij elke doopviering.
Drie keer per jaar is er een bijeenkomst van de werkgroep waarin algemene zaken aan de orde komen en er een evaluatie plaatsvindt.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

De taak van deze werkgroep is het voorbereiden van ouders en kinderen op de Eerste Heilige Communie.
De meeste kinderen worden aan de hand van een werkboek op school voorbereid door een lid van het pastoraal team maar vooral door de leerkracht. Veel opdrachten gebeuren thuis samen met de ouders. Ook de kinderen in de klas, die geen Eerste Heilige Communie doen, werken op school aan het werkboek. Voor de start ontvangen de ouders een informatieboekje en vindt er een informatieavond plaats op school. Tijdens die avond worden ouders gevraagd mee te werken aan presentatieviering, viering Eerste Heilige Communie, herinneringsviering en de versiering daaromheen. De werkgroep werkt zelfstandig. Een lid van het pastoraal team is bij de meeste bijeenkomsten aanwezig.
Er is een ouderavond op school  waarbij twee leden van de werkgroep aanwezig zijn.
Er wordt intensief samengewerkt met de leerkracht van de basisschool.

Werkgroep Vormsel

De taak van deze werkgroep is het voorbereiden van de kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders op het H. Vormsel.
De kinderen worden aan de hand van een projectmap op school voorbereid door de pastor en de leerkracht. Ook de kinderen in de klas, die geen H.Vormsel doen, werken op school aan het project. Een aantal opdrachten uit de projectmap wordt thuis  samen met de ouders uitgevoerd. Voor de start ontvangen de ouders een informatieboekje en vindt er een informatieavond plaats op school. Tijdens die avond worden ouders gevraagd mee te werken aan het samenstellen van de Vormselviering, de versiering daaromheen en het organiseren van bijzondere activiteiten, die veelal onder schooltijd plaatsvinden.
Elk jaar is er overleg met de Vormselwerkgroepen van de andere geloofsgemeenschappen van de parochie Heilig Kruis.
Er wordt intensief samengewerkt met de leerkracht van groep 8. De werkgroep werkt zelfstandig en heeft een aanspreekpunt in de pastoraatsgroep.

Werkgroep Huwelijksvoorbereiding Broekland/Raalte

De taak van deze werkgroep is het bij elkaar brengen van paren die voornemens zijn in de daarop volgende periode in één van de drie geloofsgemeenschappen elkaar het sacrament van het huwelijk toe te dienen; hen bewust(er) maken van de redenen waarom zij in de kerk trouwen, van de plaats die het kerkelijk huwelijk inneemt in de reeks van sacramenten en van de rituelen die het wezen van de huwelijkssluiting vormen; hen door groepsgesprekken over zowel relationele als religieuze onderwerpen aan te zetten hier dieper over na te denken en hen door de gevoerde gesprekken te inspireren ook thuis met elkaar dieper in te gaan op bepaalde zaken.
Er wordt een groep van maximaal zes bruidsparen uitgenodigd op de pastorie. Tijdens de twee avonden onder leiding van twee begeleiders vinden er aan de hand van werkbladen, een video-opname en andere werkvormen groepsgesprekken plaats.
Jaarlijks is er minimaal één bijeenkomst om de avonden voor te bereiden. Voor wat betreft de groepen zijn er steeds twee avonden. Dit komt per jaar neer op vier tot zes avonden.
Een lid van het pastoraal team is lid van de werkgroep.