Heeten

Vieringen in Heeten die mee te kijken zijn via de webcam

Zaterdag 3 december 2e zondag van de Advent 19.00 uur Eucharistieviering: klik hier

Donderdag 8 december Maria Onbevlekt Ontvangen 19.00 uur Eucharistieviering: klik hier

Zondag 18 december 4e zondag van de Advent 9.00 uur Woord-Communieviering: klik hier

Kevertje nr. 17 - 2022: Klik hier

De locatie Heeten

De plaats Heeten ligt in de mooie natuurrijke streek Salland, tussen Deventer en Zwolle. Heeten en omgeving is overwegend katholiek.
In Heeten staat 1 kerkgebouw, de katholieke kerk, welke met haar monumentale toren een gezichtsbepalende rol vervult voor het dorp.
De locatie draagt de naam Maria Onbevlekt Ontvangen. De Heetense locatie is redelijk stabiel voor wat betreft de bewonersontwikkeling, er is sprake van een geringe toe- en afname van het aantal parochianen. De locatie kenmerkt zich door een open karakter.

Per 1 januari 2019 telt de locatie Heeten 2660  geregistreerde parochianen.

Adressen:

R.K. Kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 6, 
8111 AP Heeten
 
Locatiesecretariaat H. Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 4
8111 AP Heeten
Tel. 0572-381233
 
Het locatiesecretariaat
 
Is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur [ingang Koopmanstraat]. De locatiesecretaresse is dan aanwezig voor praktische locatieaangelegenheden zoals doopbewijzen, misintenties, rekeningen en andere zaken. Op deze tijden kan er door werkgroepen gekopieerd worden. Ook redactionele zaken aangaande het locatieblad 't Kevertje kunnen worden besproken.
Tel. secretariaat: 0572-381233
 
Welkom, als u nieuw in onze locatie bent komen wonen! Indien u in onze locatie wenst te worden ingeschreven, vul dan de ’VERHUISCOUPON’ in en deponeer deze in de brievenbus van de pastorie (want helaas krijgen wij niet meer automatisch uw gegevens aangeleverd). Deze coupon treft u regelmatig aan op de achterkant van ons locatieblad ’t Kevertje.
Zij die overwegen om in onze locatie een kerkelijk huwelijk te sluiten, of die een huwelijksjubileum in de kerk wensen te vieren, worden verzocht dit aan te vragen op het locatiecentrum te Heeten. Om (in verband met de grote aantallen vanwege de clustersamenwerking) teleurstellingen te voorkomen, willen we dringend verzoeken om zulke vieringen toch minstens zeven à acht maanden van te voren aan te vragen.
 
DOPEN
 
Ouders die overwegen een kindje te laten dopen, worden verzocht een geboortekaartje te sturen naar het locatiesecretariaat. Deze worden doorgegeven aan de Werkgroep doopvoorbereiding. Namens de locatie neemt deze werkgroep contact met u op en nodigt u uit voor een voor-bereidingsavond. We dopen in onze locatie gemeenschappelijk (2 of 3 kinderen gezamenlijk in een viering) en elke viering heeft een eigen voorbereidingsavond.
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
 
Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden automatisch uitgenodigd. Mocht uw kind vergeten worden dan is er wellicht iets niet in orde met de gegevens. Neem dan s.v.p. contact op met het locatiesecretariaat. Ook wanneer u of uw kind op latere leeftijd gedoopt wilt worden, neem dan contact op met het locatiesecretariaat.
 
UITVAART/ZIEKENZALVING 
 
Als u een pastor zoekt voor een uitvaart, dan verzoeken wij u IN ALLE GEVALLEN contact op te nemen met de bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving van de parochie Heilig Kruis.
 
BEREIKBAARHEIDSDIENST PAROCHIE HEILIG KRUIS: 06-53964140
 
Belangrijk: het noodnummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek.
 
AVONDWAKE/HERDENKINGSDIENST
 
Onze locatie maakt het mogelijk om aan de vooravond van een uitvaart een avondwake te laten plaatsvinden. De locatie heeft een werkgroep van vrijwilligers die voorgaan in deze wake. De werkgroep wordt door de uitvaartondernemer in kennis gesteld, een lid van de werkgroep neemt contact op met de familie. De werkgroep rouleert bij toerbeurt. Er is een werkmap als leidraad, maar in overleg kan er veel eigen invulling aan de avondwake gegeven worden. Voor het maken van een eigen boekje is de werkmap op deze site geplaatst, deze kan men hier downloaden. Tevens zijn ook via internet mooie gedichten en teksten te vinden op www.gedachten-gedichten.nl
 
Voor werkmap avondwake: KLIK HIER 
 
PASTORAAL-/ZIEKENBEZOEK
 
Indien u een pastoraal bezoek wenst, thuis of in het ziekenhuis, vul dan het daartoe bestemde strookje in dat u vindt in het locatieblad (’t Kevertje) of neem op maandag- woensdag- of vrijdagachtend contact op met het secretariaat. Geef bij opname in het ziekenhuis ook altijd door dat de locatie op de hoogte wordt gesteld. Omdat ziekenhuizen opnames (en ontslag) niet altijd automatisch doorgeven aan de locatie, is het raadzaam dat u zelf (of via famile) contact opneemt met het secretariaat als u pastoraal bezoek op prijs stelt.
 
Pastoraal bezoek kunt u ook aanvragen via deze website: e-mail secretariaat
 
KERKRADIO
 
Onze locatie heeft een eigen voorziening voor kerkradio, waarmee u vanuit huis via een draadloze ontvanger de vieringen in onze kerk kunt beluisteren.  Voor aanvraag, kosten of storingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon kerkradio, de heer H. Zennipman, tel. 0572-381457.
 
MISINTENTIES
 
Misintenties kunt u opgeven op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen op het locatiesecretariaat. U kunt ook het geld voor de intentie(s) in een enveloppe doen en in de brievenbus van het locatiecentrum deponeren.
Vermeld dan s.v.p. duidelijk op of in de enveloppe de intentie of de naam en de datum wanneer de mis(sen) gelezen zal/zullen worden. N.B. prijs van een mis-intentie  en die van een jaargedachtenis kunt U opvragen bij het secretariaat. Wanneer het grotere series aanvragen en bankoverschrijvingen betreft, neem dan contact op met het locatiesecretariaat. Misintenite € 8,00 Jaargetijde  € 10,00
 
Misintenties kunt u ook opgeven via deze website: ga naar Contact
 
KERKBALANS en FINANCIëN
 
Om goed te kunnen functioneren ontkomt onze locatie (net als iedere andere organisatie of vereniging) er niet aan om kosten te maken. Voorbeelden: salaris en sociale lasten pastoor, pastorale werkers, huisvestingskosten (met name energie en regulier onderhoud), kosten erediensten (misboekjes, kaarsen, enz) en pastorale kosten (met name kosten werkgroepen en het locatieblad). Daarnaast bestaat ongeveer 10% van de kosten uit (verplichte) afdrachten ter instandhouding van het bisdom en het vicatariaat waaronder de locatie valt. De locatieraad er alles aan gelegen om de kosten in de hand te houden. Zo zijn er binnen onze locatie op tal van terreinen vrijwillgers werkzaam (in totaal 300 vrijwilligers) waardoor veel arbeidskosten worden begespaard.
 
Voor de dekking van bovengenoemde kosten zijn we volledig afhankelijk van de parochianen in Heeten. Met uitzondering van restauratie (zie onder) ontvangt de lokatie geen enkele subsidie. In tegenstelling tot sommige locaties in den lande heeft de Heetense locatie geen landerijen of ander onroerend goed in bezit, welke jaarlijks inkomen genereert. De kosten moeten jaarlijks worden gedekt door inkomsten van
parochianen: actie kerkbalans, weekendcollectes, rouw- en trouwdiensten en missengeld/stipendia.
 
 
leder die als parochiaan staat ingeschreven, ontvangt medio januari de enveloppe voor de actie KERKBALANS. Met deze actie wordt geld verzameld om de pastorale zorg in onze locatie ook financieel mogelijk te maken. Wanneer u wel als parochiaan denkt te zijn ingeschreven en geen enveloppe hebt ontvangen, neem dan s.v.p. contact op met het locatiesecretariaat.
 
Voor website Kerkbalans: KLIK HIER 
 
In tijden van vreugde en nood vallen mensen vaak terug op hun locatie, en vinden ze het maar wat fijn dat er in Heeten een kerkgebouw staat waar gevierd en gebeden kan worden. Dat dat werkelijk zo is, blijkt wel uit het feit dat de locatie gelukkig ieder jaar toch weer in staat is om de begroting (zo goed als) sluitend te krijgen.
 
RESTAURATIEFONDS
 
Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook is er de mogelijkheid tot het doen van legaten, of het (gedeeltelijk) bestemmen van uw nalatenschap voor de locatie
Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met een notaris, of eventueel met het lokatieraad.

Naast de normale exploitatie (zie hierboven) is er ook nog de restauratie van ons kerkgebouw. In de afgelopen jaren (vanaf 1987) is onze monumentale kerk voor ruim 700.000 euro gerestaureerd. Financiering daarvan heeft voor een deel plaatsgevonden door overheidssubsidies, maar ook de plaatselijke bevolking heeft een substantiele bijdrage geleverd. De gehele kerk is nu wind- en waterdicht en het interieur is enkele jaren geleden opnieuw geschilderd. Elders op deze website kunt u meer informatie vinden over de restauratie.

 

STEUN DE ACTIE!!!! Omdat we al veel restauratieactiviteiten hebben uitgevoerd, zijn onze middellen fors geslonken.

U kunt uw bijdrage storten op ons bankrekeningnummer NL15RABO 01202 02 573 met vermelding: restauratie