12-05-2019

             OVERWEGING UITGESPROKEN TIJDENS DE GEBEDSVIERING OP 12 MEI 2019 DE 4DE ZONDAG NA PASEN

 

“ZIJN STEM HOREN”.

 

Wij zijn vanmorgen op zoek naar de stem van God.

Hoe klinkt die stem en waar kunnen we die horen??

Hij is vast niet mobiel bereikbaar, zoals de voorkant van ons boekje suggereert.

We lazen zojuist het laatste stuk van het evangelie over de Goede Herder.

We hoorden daarin dat Jezus zegt dat Hij ons kent omdat wij hem volgen; dat wij door hem geborgen zijn in God en dat  Hij, Jezus dus, er daarom voor zorgt dat het met ons goed gaat…..Hij is onze herder.  

Een herder ként zijn schapen, maar weet ook waar het goed grazen is, waar helder drinkwater is en waar je niet bang hoeft te zijn voor wolven en andere gevaren.

Een herder heeft zorg om zijn schapen, hij wil ze gezond houden en graag bij de kudde houden. De schapen kennen zijn stem; ze horen hem als ze afdwalen van de kudde en komen meestal terug als hij hen roept.  

Maar waar horen wij de stem van onze Goede Herder, Jezus?

“Natuurlijk in de Bijbel”, zult u zeggen, “daar hebben we immers straks het licht bij aangestoken.” Dat klopt.

Het evangelie gáát over de Goede Herder, die voor ons zorgt en in de eerste lezing horen we hoe Paulus en Barnabas aan alle mensen in Antiochië de boodschap van Jezus vertellen, aan Joden en niet-Joden.

Het is een boodschap voor de hele mensheid, dus ook voor ons.

Ook wij moeten samen doen wat Jezus ons heeft geleerd en voorgedaan.

Elkaar respecteren en liefhebben, delen wat er is en zo Gods koninkrijk op aarde brengen, d.w.z. dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor het geluk en welzijn van alle mensen op deze aarde.  

Die boodschap van Jezus is eigenlijk heel simpel, maar juist in die eerste lezing lazen we ook hoe, vlak na de dood en verrijzenis van Jezus, al geruzied werd óver die boodschap.

Toen Paulus en Barnabas op die tweede sabbat in Antiochië waren en aan alle mensen vertelden over die boodschap van Jezus waren er nóg meer mensen in de synagoge dan de week ervoor.

Maar dat maakte sommige Joden juist onrustig; die twee mannen spraken ook tot niet-joden; daar waren zij niet blij mee, eigenlijk waren ze bang dat de gevestigde orde verstoord zou worden.

Daarom gingen ze naar de gezagsdragers in de stad, vertelden dat Paulus en Barnabas  verkeerde dingen zeiden en zo regelden zij dat die beide mannen werden weggestuurd.

Er was ruis op de lijn (om nog even bij het mobieltje te blijven).

Het eerste conflict, een conflict over de waarheid, zoals er later nog vele zouden komen.

Omdat mensen bang waren voor hun eigen hachje stonden ze niet open voor de boodschap van Jezus.

Vaak gaan conflicten over “Wel of niet waar” en “Mag dit wel of niet volgens de regels?” Daardoor is de boodschap van Jezus dan niet meer zuiver.

Enkele voorbeelden uit onze tijd:

  • mogen gescheiden of samenwonende mensen de Communie ontvangen?
  • mag iemand die een functie bekleedt in het parochiebestuur, maar in een verkeerd lichaam zit, na zijn geslachtverandering diezelfde functie nog uitoefenen?
  • mogen homoseksuele en lesbische mensen in de kerk trouwen?
  • mogen ongedoopte kinderen op “gewijde grond” begraven worden?

Welk antwoord zou Jezus geven op al deze vragen?  

Hij roept alle mensen, Hij sluit niemand uit, Hij is onze Goede Herder.

Via Hem horen wij het woord van God.

Elke herder zal alles doen om zijn kudde bij elkaar te houden, een Goede Herder zet geen schapen uit zijn kudde. Natuurlijk zijn er wel eens schapen die proberen de kudde te verlaten, maar de herder zal met liefde alles doen om ze  terug te halen en veiligheid te bieden. Ook de paus vindt dat geroepenen naar God moeten luisteren en niet op de eerste plaats naar (kerkelijke) regels, die onder bepaalde omstandigheden, in een bepaalde tijd zijn opgesteld

Soms is de barmhartigheid die Jezus ons voorleefde ver te zoeken in de harde regels van de Kerk. De Kerk heeft in sommige situaties ook wel te lang met het vingertje gezwaaid, b.v. als het ging over anticonceptie.  

Jezus is de Goede Herder die ons en alle mensen van goede wil, wil leiden naar God, die goed is en het goede met de mensen voor heeft.

Hij roept ons op naar elkaar om te zien, op te komen voor onrecht, elkaar te helpen en te ondersteunen in moeilijke tijden. Zo ontstaat gemeenschap, een gemeenschap waar je je veilig en geborgen weet.  

Zo’n gemeenschap staat of valt met elkaar respecteren en vertrouwen.

In de 1e lezing zijn het vooral de Joden die bang zijn dat Paulus en Barnabas tegen niet-Joden spreken. Zij vertrouwen het voor geen meter, want zij, de Joden, hebben toch alleen het ware geloof?  

Onze ouders hadden een heilig ontzag voor en waren onderdanig aan de priesters; ze durfden hen niet tegen te spreken. In die tijd was iets goed of fout, regels waren belangrijk en gaven duidelijkheid.

De tijden zijn veranderd en mede door het Tweede Vaticaans Concilie hebben wij geleerd om zelf en samen te zoeken, na te denken, zelf keuzes te maken en daar de verantwoording voor te dragen en verantwoording voor af te leggen.

Is het ene beter dan het andere? De tijden veranderden, de omstandigheden waarin we leven zijn anders, maar daadoor is de kern van de boodschap van Jezus niet veranderd.

Juist in deze tijd van individualisatie, waarin we onafhankelijk willen zijn en voor onszelf moeten opkomen, merken we dat we het niet alléén kunnen, we hebben hulp nodig.

We hebben allemaal onze zwakke momenten en dan is het fijn als we bij iemand terecht kunnen, die ons hoort, verstaat, begrijpt, een arm om ons heen slaat.  

De stem van onze Herder klinkt nog steeds, Hij roept ons bij onze naam omdat Hij ons kent, maar Hij roept ons ook om te luisteren naar de mensen die het even niet alleen kunnen redden, die eenzaam zijn, onze hulp nodig hebben.

Dat is de kern van de boodschap van onze Goede Herder en soms klinkt zijn oproep dan ook echt door een mobieltje als we gebeld worden door iemand die hulp nodig heeft. 

Annie Groot Koerkamp