Nieuws

Algemeen - 17 september 2018

Hoogfeest H. Kruisverheffing

Een goed begin nog steeds het halve werk. Afgelopen 9 september was wederom qua weer niet alleen een mooie zondag, voor de parochianen van de Heilig Kruisparochie was het ook een bijzondere dag. Immers, voor het eerst sinds de stichting van de parochie was er een gezamenlijke viering voor alle geloofsgemeenschappen, in de kerk van de H. Kruisverheffing. En dat vanwege het hoogfeest van Kruisverheffing, dat later in de week, op de 14e september, staat gepland. In deze zondagsviering is daar een feestelijke voorschot op genomen, met een goed gevulde kerk,  het dames- en herenkoor uit Luttenberg en het complete pastorale team aanwezig. Na een uitgebreid welkom en dito inleiding door pastor Bloo is er in de preek van pastoor Cornelissen uitgebreide aandacht voor de betekenis van dit patroonsfeest voor de parochie en van het kruis voor ons geloven. Na afloop was een gezellig en ook druk bezocht samenzijn op het kerkplein, goed georganiseerd en uitgevoerd door de, in dit geval, catering-vrijwilligers van de plaatselijke locatie. Over het openen van het parochieseizoen op deze wijze was grote instemming en tevredenheid. Of met andere woorden, deze gezamenlijke viering van alle geloofsgemeenschappen van de parochie het heilig Kruis vraagt zeker om een herhaling. Het kan een goede gewoonte worden om het hoogfeest van Kruisverheffing samen te vieren. Daarmee komt niet alleen in beeld dat we samen de ene parochie vormen, met alle acht geloofsgemeenschappen, maar ook dat voornoemd hoogfeest op deze stijlvolle wijze kan worden gevierd. Het krijgt daarmee de aandacht en de betekenis die het verdient. Immers, binnen het christelijk geloof staat het teken van het kruis centraal, uit de aard van de zaak. Of, met de woorden van de inleiding op deze viering in een zondagsmissaal: “Het feest van de Kruisverheffing vraagt onze speciale aandacht voor de betekenis van het Kruis in ons leven als gelovige. Het Lijden en de Dood van Christus zijn verbonden met zijn Kruis. De Verrijzenis is de overwinning op dat Kruis. De diepste vernedering van de slavendood steekt fel af tegen de glorie van de verheerlijking. Het feest van vandaag herinnert ons aan het gebeuren van Goede Vrijdag en Paasmorgen”.

Met deze woorden van vertrouwen en hoop mogen wij in het voetspoor van de Heer onze wegen gaan, als individu en als parochianen van de parochie met deze, zo betekenisvolle en rijke naam. En alle patronen van de afzonderlijke locaties ondersteunen deze gedachte door hun voorbeeld van geloof. Zo hebben we de aftrap van het nieuwe parochieseizoen prima vorm gegeven en gaan we door op de ingeslagen weg van verdere onderlinge samenwerking. Dat is bovendien een goede manier om al het negatieve te weerstaan dan wel op te vangen. De Kerk heeft haar eigen kruis te dragen, mede ook door eigen toedoen. De bisschoppen van Nederland zijn met een verklaring gekomen over  sexueel misbruik d.d. 10 september 2018. De inzet daarvan is met name die van erkenning, hulp en genoegdoening naast preventie ervan. Exemplaren van deze brief zijn beschikbaar en liggen achter in de kerken. Ter afsluiting. De betekenis van de volgende woorden van de apostel Paulus mogen ons steeds duidelijker worden, waar hij via zijn brief aan de Galaten, ook tot ons het volgende zegt: “Wij roemen in het Kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn”.

Pastor Gé Nijland.

Meest recente berichten