De Parochie

Algemeen - 11 december 2017

Rozenkrans bidden - Verenigd in gebed voor de vrede

Jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) - onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms
• Via www.rkkerk.nl kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede

2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria

9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)               
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)

31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth

9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria

7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch

15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

8 September – Feest Maria Geboorte

7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

1 November – Hoogfeest Allerheiligen

8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria .

Handleiding tot het bidden van de rozenkrans

I. Kruisteken
Het bidden van de rozenkrans begint met het maken van het kruisteken en de woorden:
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

II. Geloofsbelijdenis en lofprijzing
Dan volgen - op het kruis van de rozenkrans - de geloofsbelijdenis 
en de lofprijzing van de H. Drie-eenheid:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

III. Onze Vader
Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

IV. Drie maal Weesgegroet
Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet,
telkens voorafgegaan door een speciale groet aan Maria 
in haar relatie tot de goddelijke personen van de H. Drie-eenheid:
Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader.
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon.
Wees gegroet Maria ...
Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria ....
Dan volgt nogmaals het ’Eer aan de Vader ...’.
Daarna kan het gebed gebeden worden dat de H. Maagd Maria
in Fatima gevraagd heeft te bidden:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, 
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel,
vooral diegenen die Uw barmhartigheid
het meeste nodig hebben.

V. De Geheimen van de rozenkrans
Hierna begint het bidden van de Geheimen die ons het leven en de boodschap van onze
Heer Jezus Christus en van Maria doen overwegen (zie voor de vermelding van de
afzonderlijke Geheimen: VII.) 
Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op de reeks van de volgende
tien kralen wordt bij iedere kraal een Weesgegroet gebeden. De reeks van tien (een 'tientje')
wordt besloten met het ‘Eer aan de Vader ...’ en - indien men dat wil aanvullen - met het ‘O
mijn Jezus …’

VI. Besluit
Het rozenkransgebed wordt besloten door het kruisteken en de woorden
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

VII. De verschillende Geheimen
Voor de afzonderlijke dagen van de week zijn er verschillende zogeheten ‘geheimen’.
Het woord duidt op het mysterie van Gods aanwezigheid in het leven, de woorden en
tekenen van onze Heer Jezus Christus. Maria is daarmee als eerste en ten volle verbonden.
Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):
 De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
 Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
Geheimen van het Licht (donderdag):
 De doop van Jezus in de Jordaan.
 De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
 De gedaanteverandering van Jezus op de berg.
 Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.
Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):
 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 Jezus wordt gegeseld.
 Jezus wordt met doornen gekroond.
 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 Jezus sterft aan het kruis.
Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):
 Jezus verrijst uit de doden.
 Jezus stijgt op ten hemel.
 De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.
 Maria wordt in de hemel opgenomen.
 Maria wordt in de hemel gekroond.

 

 

 

 

 

Meest recente berichten