Locatieraad

De locatieraad wordt benoemd door het parochiebestuur en bestaat uit minimaal drie personen. Ze vervullen hun functie gedurende maximaal tweemaal vier jaar.

De taken zijn als volgt verdeeld:

Functie Naam Adres Email Postcode wpl Telefoon

Voorzitter

Dhr. F. Rouwenhoff Reiger 76 fphgmrouwenhoff1993@kpnmail.nl 8103 AX  RAALTE (0572) 35 39 77

Penningmeester

Dhr. M. Holterman Arendshorst 11 holterman@live.nl 8103 RK RAALTE 06-38960123

Secretaris

vacant        

Beheer en onderhoud

Dhr. G. Tutert Nachtegaal 27

 

g.tutert@inter.nl.net

 

8103 CJ  RAALTE (0572) 35 78 13

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de raad in algemene zin.

De secretaris is verantwoordelijk voor een goed functionerend secretariaat in onze gemeenschap.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van onze gemeenschap conform het door het parochiebestuur vastgestelde budget. Hij is gemachtigd om betalingen te verrichten

De locatieraad regelt en organiseert in overleg met het parochiebestuur H. Kruis de eigen praktische dagelijkse gang van zaken op onze locatie. Bijvoorbeeld het organiseren van het vrijwilligerswerk / commissies en werkgroepen, uitvoeren van klein onderhoud, schoonmaak,versieren,etc.
De adviseur bouwkundige zaken adviseert zowel de locatieraad als het parochiebestuur over het beheer en onderhoud van gebouwen.

De locatieraad stelt jaarlijks een begroting op voor haar eigen werkzaamheden. Op basis van een goedgekeurde begroting wordt door het parochiebestuur een budget voor de locatieraad vastgesteld.

Belangrijkste inkomstenbron voor de begroting van de locatieraad is de jaarlijkse actie Kerkbalans.

De locatieraad streeft er naar om samen met de Pastoraatsgroep en alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap een drukbeklante en gastvrije herberg te maken.

De locatieraad vergadert één keer per maand.

Nieuwe leden worden in overleg met het parochiebestuur overeenkomstig de richtlijnen van het bisdom geworven.

Het doel van de locatieraad is het besturen van de H. Kruisverheffing geloofsgemeenschap, in overleg met het algemeen bestuur van de parochie Heilig Kruis.

Aandachtsgebieden

In de locatieraad is gekozen voor een onderverdeling in sectoren of aandachtsgebieden. Feitelijk zijn er drie aandachtsgebieden te onderscheiden:

  • Alle zaken die te maken hebben met de inhoud van ons geloof, het pastoraat
  • Alle zaken die te maken hebben met beheer en financiën
  • Alle zaken die omschreven kunnen worden als ondersteunende diensten, die de eerste twee aandachtsgebieden ondersteunen.

 

De locatieraad vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden zulks nodig oordelen.
De locatieraad van de H. Kruisverheffing geloofsgemeenschap werkt nauw samen het algemeen bestuur van de parochie Heilig Kruis.

Voor verdere informatie over contacten H. Kruisverheffing: deze link.