Heeten

 

De lokatie Heeten

De plaats Heeten ligt in de mooie natuurrijke streek Salland, tussen Deventer en Zwolle. Heeten en omgeving is overwegend katholiek.

In Heeten staat 1 kerkgebouw, de katholieke kerk, welke met haar monumentale toren een gezichtsbepalende rol vervult voor het dorp.

De lokatie draagt de naam H. Maria Onbevlekt Ontvangen. De Heetense lokatie is redelijk stabiel voor wat betreft de bewonersontwikkeling, er is sprake van een geringe toe- en afname van het aantal parochianen. De lokatie kenmerkt zich door een open karakter.

Per 1 januari 2019 telt de locatie Heeten 2660  geregistreerde parochianen.

Adressen:    
Kerk  H.Maria Onbevlekt Ontvangen Koopmansstraat 6 8111 AP Heeten
Locatiesecretariaat

Koopmansstraat 4

Telefoon: 0572 - 381233

8111 AP Heeten

 

Het lokatiesecretariaat

Deze is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur [ingang Koopmanstraat]. De lokatiesecretaresse is dan aanwezig voor praktische lokatieaangelegenheden als doopbewijzen, misintenties, rekeningen en andere zaken. Op deze tijden kan er ook door werkgroepen gekopieerd worden. Ook redactionele zaken aangaande het lokatieblad het Kevertje kunnen worden besproken.

Telefoon secretariaat : 0572- 381233

euwe parochianen

Welkom, als u nieuw in onze lokatie bent komen wonen! Indien u in onze lokatie wenst te worden in geschreven, vul dan de ’VERHUISCOUPON’ in en deponeer deze in de brievenbus van de pastorie (want helaas krijgen wij niet meer automatisch uw gegevens aangeleverd). Deze coupon treft u regelmatig aan op de achterkant van ons lokatieblad ’t Kevertje.

Sacramenten en liturgie

 

 

Zij die overwegen om in onze lokatie een kerkelijk huwelijk te sluiten, of die een huwelijksjubileum in de kerk wensen te vieren, worden verzocht dit aan te vragen op het lokatiecentrum te Heeten. Om (in verband met de grote aantallen vanwege de clustersamenwerking) teleurstellingen te voorkomen, willen we dringend verzoeken om zulke vieringen toch minstens zeven à acht maanden van te voren aan te vragen.

DOPEN

Ouders die overwegen een kindje te laten dopen, worden verzocht een geboortekaartje te sturen naar de pastorie. Deze worden doorgegeven aan de Werkgroep doopvoorbereiding.

Namens de lokatie neemt deze werkgroep contact met u op en nodigt u uit voor een voor-bereidingsavond.

We dopen in onze lokatie gemeenschappelijk (2 of 3 kinderen gezamenlijk in een viering) en elke viering heeft een eigen voorbereidingsavond.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden automatisch uitgenodigd. Mocht uw kind vergeten worden dan is er wellicht iets niet in orde met de gegevens. Neem dan s.v.p. contact op met het lokatiesecretariaat. Ook wanneer u of uw kind op latere leeftijd gedoopt wilt worden, neem dan contact op met het lokatiesecretariaat.

 

UITVAART / ZIEKENZALVING

 

Als u een pastor zoekt voor een uitvaart, dan verzoeken wij u IN ALLE GEVALLEN contact op te nemen met de bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving van de parochie Heilig Kruis.

BEREIKBAARHEIDSDIENST PAROCHIE HEILIG KRUIS: 06 - 539 64 140

 Belangrijk: het noodnummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek.

 

AVONDWAKE / HERDENKINGSDIENST

Onze lokatie maakt het mogelijk om aan de vooravond van een uitvaart een avondwake te laten plaatsvinden. De lokatie heeft een werkgroep van vrijwilligers die voorgaan in deze wake. De werkgroep wordt door de uitvaartondernemer in kennis gesteld, een lid van de werkgroep neemt contact op met de familie. De werkgroep rouleert bij toerbeurt. Er is een werkmap als leidraad, maar in overleg kan er veel eigen invulling aan de avondwake gegeven worden. Voor het maken van een eigen boekje is de werkmap op deze site geplaatst, deze kan men hier downloaden. Tevens zijn ook via internet mooie gedichten en teksten te vinden (zie bijvoorbeeld www.gedachten-gedichten.nl).

KLIKHIER voor werkmap Avondwake

 

PASTORAAL BEZOEK / ZIEKENBEZOEK

Indien u een pastoraal bezoek wenst, thuis of in het ziekenhuis, vul dan het daartoe bestemde strookje in dat u vindt in het lokatieblad (’t Kevertje) of neem op maandag- woensdag- of vrijdagachtend contact op met het secretariaat.  Geef bij opname in het ziekenhuis ook altijd door dat de lokatie op de hoogte wordt gesteld. Omdat ziekenhuizen opnames (en ontslag) niet altijd automatisch doorgeven aan de lokatie, is het raadzaam dat u zelf (of via famile) contact opneemt met het secretariaat als u pastoraal bezoek op prijs stelt.

Pastoraal bezoek kunt u ook aanvragen via deze website: email secretariaat

 

KERKRADIO

Onze lokatie heeft een eigen voorziening voor kerkradio, waarmee u vanuit huis via een draadloze ontvanger de vieringen in onze kerk kunt beluisteren.  Voor aanvraag, kosten  of storingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon kerkradio, de heer H. Zennipman, telefoon (0572) 38 14 57.

 

MISINTENTIES

Misintenties kunt u opgeven op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen op het lokatiesecretariaat. U kunt ook het geld voor de intentie(s) in een enveloppe doen en in de brievenbus van het lokatiecentrum deponeren.

Vermeld dan s.v.p. duidelijk op of in de enveloppe de intentie of de naam en de datum wanneer de mis(sen) gelezen zal/zullen worden. N.B. prijs van een mis-intentie  en die van een jaargedachtenis kunt U opvragen bij het secretariaat. Wanneer het grotere series aanvragen en bankoverschrijvingen betreft, neem dan contact op met het Lokatiesecretariaat. Misintenite € 8,--     Jaargetijde  €  10,--

Misintenties kunt u ook opgeven via deze website:ga naar Contact

 

 

 

KERKBALANS  -   FINANCIëN

Om goed te kunnen functioneren ontkomt onze lokatie (net als iedere andere organisatie of vereniging) er niet aan om kosten te maken. Voorbeelden: salaris en sociale lasten pastoor, pastorale werkers, huisvestingskosten (met name energie en regulier onderhoud), kosten erediensten (misboekjes, kaarsen, enz) en pastorale kosten (met name kosten werkgroepen en het lokatieblad). Daarnaast bestaat ongeveer 10% van de kosten uit (verplichte) afdrachten ter instandhouding van het bisdom en het vicatariaat waaronder de lokatie valt. Het lokatieraad er alles aan gelegen om de kosten in de hand te houden. Zo zijn er binnen onze lokatie op tal van terreinen vrijwillgers werkzaam (in totaal 300 vrijwilligers) waardoor arbeidskosten worden uitgespaard.

Voor de dekking van bovengenoemde kosten zijn we volledig afhankelijk van de parochianen in Heeten. Met uitzondering van restauratie (zie onder) ontvangt de lokatie geen enkele subsidie. In tegenstelling tot sommige lokaties in den lande heeft de Heetense lokatie geen landerijen of ander onroerend goed in bezit, welke jaarlijks inkomen genereert. De kosten moeten jaarlijks worden gedekt door inkomsten van parochianen: actie kerkbalans, weekendcollectes, rouw- en trouwdiensten en missengeld/stipendia.

leder die als parochiaan staat ingeschreven, ontvangt medio januari de enveloppe voor de actie KERKBALANS. Met deze actie wordt geld verzameld om de pastorale zorg in onze lokatie ook financieel mogelijk te maken. Wanneer u wel als parochiaan denkt te zijn ingeschreven en geen enveloppe hebt ontvangen, neem dan s.v.p. contact op met het lokatiesecretariaat.

KLIKHIER voor website KERKBALANS

In tijden van vreugde en nood vallen mensen vaak terug op hun lokatie, en vinden ze het maar wat fijn dat er in Heeten een kerkgebouw staat waar gevierd en gebeden kan worden. Dat dat werkelijk zo is, blijkt wel uit het feit dat de lokatie gelukkig ieder jaar toch weer in staat is om de begroting (zo goed als) sluitend te krijgen.

 

RESTAURATIEFONDS

 

Giftenaan de kerk zijnfiscaal aftrekbaarvoor de inkomstenbelasting. Ook is er de mogelijkheid tot hetdoen van legaten, of het(gedeeltelijk) bestemmen van uw nalatenschap voor de lokatie. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met een notaris, of eventueel met het lokatieraad.

 

 

Naast de normale exploitatie (zie hierboven) is er ook nog de restauratie van ons kerkgebouw. In de afgelopen jaren (vanaf 1987) is onze monumentale kerk voor ruim 700.000 euro gerestaureerd. Financiering daarvan heeft voor een deel plaatsgevonden door overheidssubsidies, maar ook de plaatselijke bevolking heeft een substantiele bijdrage geleverd. De gehele kerk is nu wind- en waterdicht en het interieur is enkele jaren geleden opnieuw geschilderd. Elders op deze website kunt u meer informatie vinden over de restauratie.

 

 

STEUN DE ACTIE!!!!Omdat we al veel restauratieactiviteiten hebben uitgevoerd, zijn onze middellen fors geslonken.

U kunt uw bijdrage storten op ons bankrekeningnummer NL15RABO 01202 02 573 met vermelding: restauratie